Du har ønsket å få tilsendt mer informasjon om hva som skal til for at du/dere kan bli godkjente fosterforeldre. Her vil du finne litt mer informasjon.

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha:

  • evne til å gi barn et trygt og godt hjem
  • stabil livssituasjon
  • alminnelig god helse
  • gode samarbeidsevner
  • økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
  • god vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest

Både enslige og par, med og uten egne barn, kan bli fosterhjem. Også par av samme kjønn kan bli fosterforeldre.

Her er litt mer om noen av disse kravene:

Evne til å gi barn et trygt og godt hjem

En god fosterforelder må evne å se barnets forskjellige behov og gi barnet den oppmerksomhet og kontakt som det trenger. Hvis fosterhjemmet består av to voksenpersoner bør begge ha som utgangspunkt at de har felles ansvar for oppdragelse og utvikling av fosterbarnet.

Fosterforeldrenes alder bør normalt ikke være for høy. Men alderskravet er ikke til hinder for at besteforeldre kan være fosterforeldre for et barn, dersom forholdene ellers tilsier en slik løsning. Alderen skal heller ikke være til hinder for at unge mennesker kan være fosterforeldre for ungdom.

For noen fosterbarn vil det være hensiktsmessig å være fosterfamiliens eneste barn. For fosterbarn vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette kan være fosterforeldrenes egne barn eller andre fosterbarn.

Hvis du vil vite mer om hva dette betyr i praksis, så ta gjerne kontakt med oss.

Stabil livssituasjon

Hensynet til fosterbarnet tilsier at fosterforeldrene fortsetter å holde sammen. Det stilles ikke noe krav om varighet, men søkere bør kunne dokumentere at de har levd sammen over tid, slik at Fosterhjemstjenesten og kommunen som plasserer barnet kjenner seg rimelig trygg på at fosterforeldrene har et stabilt forhold som vil vare. Også forhold som flytting, graviditet, usikkerhet rundt egne barn eller planer om store endringer i dagliglivet generelt kan tas med i vurderingen.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi snakke litt om din/deres livssituasjon.

Alminnelig god helse

Fosterforeldrene må ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer som har helsemessige plager er utelukket. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Da må det vurderes om sykdom, enten fysisk eller psykisk, kan tenkes å få betydning for din totale evne og dermed muligheter til å gi barnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi snakke litt om din/deres helsesituasjon.

Gode samarbeidsevner

Fosterforeldre må ha gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet. Fosterforeldrene skal jobbe i team med barneverntjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnas foreldre. I tillegg til barneverntjenesten skal fosterforeldrene ofte samarbeide med svært mange andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole og evt. skolefritidsordning.

Hvis du vil vite mer om hva dette betyr i praksis, så ta gjerne kontakt med oss.

Økonomi, bolig og sosialt nettverk

Fosterforeldrene må ha økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Det stilles ikke konkrete krav verken til størrelse på inntekt eller boligstandard, men den totale økonomien og boligforholdene må ikke virke hemmende på barnets utviklingsmuligheter. Dersom barnet har minoritetsetnisk bakgrunn bør det også få anledning til å ha kontakt med personer med samme etniske bakgrunn.

Hvis du vil vite mer om hva dette betyr i praksis, så ta gjerne kontakt med oss.

God vandel

Fosterforeldre må også ha god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. Fosterhjemsforskriften § 3. Politiattesten som skal legges fram skal vise om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. Dersom siktelsen eller tiltalen bortfaller må personen kunne vurderes på nytt. Også andre forhold, for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil også tas med i vurderingen av om personen oppfyller kravet om god vandel.

Hvis du vil vite mer om hva dette betyr i praksis, så ta gjerne kontakt med oss.

Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs.