Hva bygger Foreldrehverdag.no på?

Foreldrehverdag.no er inspirert av International Child Development Programme (ICDP). Dette er et gruppebasert program som er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgspersoner når de skal fremme den psykososiale utviklingen hos barn og unge.

Utviklet i samarbeid med foreldre og fagpersoner

Foreldrehverdag.no er utviklet i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag.no på annen anerkjent kunnskap om barns utvikling. Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Forskningsbasert

Foreldrehverdag.no er basert på forskning innenfor flere områder:

  • Kulturforståelse
  • Barns utvikling, samspill og tilknytning
  • Nevrobiologi
  • Formidlingsteori

Kulturforståelse

Barns grunnleggende behov (for eksempel behov for kjærlighet) er de samme i alle kulturer, men utrykkes og møtes på forskjellige måter. Som foreldre blir vi påvirket av de forestillingene om barn som er typiske for den tiden og kulturen vi lever i. Det kan gi utslag i hvordan vi velger å oppdra barna våre.

Barns utvikling, samspill og tilknytning

Barn er født sosiale, og søker kontakt og utveksling med andre helt fra de er født. Foreldrehverdag.no ønsker å støtte, forsterke og videreutvikle samspillet som allerede finnes mellom foreldrene og barnet. 

Barn utvikler dyptfølte tilknytningsbånd til menneskene som de er mye sammen med. Gjennom de siste 50–60 årene har vi fått solid forskningsmessig belegg for at trygge relasjoner til voksne er avgjørende for barns psykiske helse. Gjennom slike trygge relasjoner får barnet blant annet hjelp til å takle ulike følelser, opplevelser og tilstander. Tilknytningspersoner vil ideelt sett fungere som en trygg base for barnets utforskning, og en trygg havn når barnet trenger trøst og beskyttelse. Ved en utrygg tilknytning vil ikke tilknytningspersonene dekke disse behovene hos barnet.

Her kan du lese mer om ulike måter å vise barnet ditt kjærlighet på, og hvor viktig det er å prøve å forstå hva som ligger bak det barnet ditt sier og gjør.

Nevrobiologi

Nevrobiologisk forskning understreker at hjernen ikke er ferdigutviklet ved fødselen, men er det vi kaller bruksavhengig. Erfaringene barnet gjør seg, særlig de første årene, påvirker hvilke nervebaner i hjernen som blir forsterket og hvilke som kan forsvinne.

Et godt samspill mellom barnet og foreldrene, eller en annen omsorgsgiver, aktiverer det biologiske fundamentet barnet er kommet til verden med, slik at dette kan gi vekst og tilknytning. Nevrobiologisk forskning har også vist at tidlig erfaring har betydning for barnets forutsetning for å håndtere egne følelser og reaksjoner (selvregulering). Utvikling av barnets selvregulering er i begynnelsen avhengig av regulering fra en omsorgsperson.  Dette starter fra barnets første dag, når foreldrene gir barnet mat eller hjelper det med å sovne (tilstandsregulering). Barn trenger reguleringsstøtte i varierende grad gjennom oppveksten, vanligvis til langt opp i 20-årene.  

Formidlingsteori

Foreldre gir ikke barnet bare fysisk og emosjonell trygghet. De har også en pedagogisk veiledende rolle, og formidler kunnskap tilpasset barnets utviklingsnivå. Barnet får støtte fra foreldrene for å forstå blant annet sosiale og kulturelle normer slik at barnet blir i stand til å delta i felleskapet. Her kan du lese om hvordan du kan hjelpe barnet til å forstå verden rundt seg, verden rundt seg og om hvordan du kan gi passelig støtte til et barn som er i stadig utvikling.

Foreldrehverdag

er en nettressurs som hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og som handler om forholdet mellom dere.

Foreldrehverdag er delt inn i fem temaer, som du kan klikke deg inn på under.

Publisert 17. juni 2016.
Oppdatert 08. mai 2018.