Forskning viser at sterke og vedvarende konflikter er skadelig for barn. 

Familievernet har mange tilbud, og kan hjelpe foreldre som er i konflikt med å forbedre samarbeidet og finne gode løsninger for barna. 

Foreldre bør ta imot tilbudet om flere timer mekling og/eller andre tilbud til foreldre for å styrke samarbeidet. Familievernet kan legge til rette for en god prosess over tid.

Hvordan kan familievernet hjelpe dere?

Mange av de konfliktene og utfordringene foreldre har, kan familievernet hjelpe med. Eksempler på dette kan være:

  • uenighet om hva som er best for barna når det gjelder bosted og samvær
  • uenighet om beslutninger som gjelder barna
  • ulik oppfatning om den andres foreldreegenskaper
  • kommunikasjonen fungerer dårlig
  • forholdet til nye partnere
  • forholdet mellom barn og steforeldre
  • andre konflikter som forstyrrer samarbeidet om barna

Familievernet tilbyr samtaler og flere typer kurs

Ta kontakt med familievernkontoret ditt for nærmere informasjon.

Behandling av foreldretvister i domstolen

Enkelte saker bør bringes inn for domstolene. Dette gjelder for eksempel saker der det er bekymring for vold, overgrep, rus eller psykisk lidelse som kan utsette barnet for fare, fysisk eller psykisk. Det kan også være andre forhold som gjør dette nødvendig.

Dersom foreldretvisten bringes inn for domstolen, har dommeren ansvar for å vurdere hvordan saken skal behandles.(Dette er bestemt i barneloven kap. 7).

Retten kan ta stilling til spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Dommeren har plikt til å vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene. Dommeren har ansvaret for at barna blir hørt (barneloven § 31) . Det er som regel dommeren, en sakkyndig eller begge sammen som har samtaler med barna.

Dommeren har også mulighet til å sende en sak tilbake til familievernet for ny mekling.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 02. juni 2016.