Barnet er eksperten på hvordan det er å være akkurat seg. Derfor er det viktig at barnet blir hørt og får uttale seg hvis det ønsker det.

to barn
Barnas behov og ønsker kan være annerledes enn foreldrene tror. Det er viktig at dere som foreldre lytter til barnet og tar hensyn til barnets meninger når dere inngår eller endrer en avtale om bosted og samvær.

Når dere ikke bor sammen, skal dere gi barna informasjon og anledning til å si sin mening før dere tar avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Det følger av barneloven § 31 og barnekonvensjonen art. 12.

Barn har etter loven rett til å si sin mening fra de er syv år, men det er ingen nedre aldersgrense. Det betyr at også yngre barn som er i stand til å danne seg egne meninger om det saken gjelder, skal høres.

Når dere lager avtaler, skal dere legge vekt på hva barnet mener. Dere må ta hensyn til barnets alder og modenhet. Fra barnet er 12 år, skal dere legge stor vekt på hva barnet mener. Barnet skal ikke ha ansvaret for å bestemme.

Bør barna bli med til mekling?

Når foreldre har konflikter eller problemer, får det konsekvenser for barna. De skjønner at noe er galt, selv om de voksne prøver å skjule det. Barna trenger å bli sett og hørt av foreldrene sine. De har behov for å vite hva som skjer. De trenger å snakke om sine opplevelser.

Det kan være vanskelig for foreldre å se hvordan barna har det når de selv er i en krevende livssituasjon. Barna på sin side kan oppleve at det er vanskelig å stille spørsmål og formidle sine tanker og følelser til foreldrene, og de kan være redde for å såre dem. 

Ta med barna til mekling

Mekleren er erfaren i å snakke med barn og kan hjelpe dere. Når barna er med til samtaler hos mekleren, får de anledning til å sette ord på følelsene sine til en nøytral person. Mekleren kan hjelpe barna med å formidle sine opplevelser og ønsker til dere foreldre.

En mekler som har møtt og snakket med barna, vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dere å lage en god avtale. Familievernet anbefaler at dere tar imot tilbudet om at barna får snakke med mekleren.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 02. juni 2016.