Tiltak 24: Foreldreundersøkelsen

Tiltak

Gjennomføre en befolkningsundersøkelse blant foreldre med vekt på fedre.

Status

Ferdig.

Les oppsummering og rapport fra befolkningsundersøkelsen.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 25: Kartlegge foreldrestøtte i barnehager

Tiltak

Barnehagene er ikke pålagt å gi foreldrestøtte, men det er i praksis en del tilbud som kanaliseres gjennom barnehager. Det finnes imidlertid lite systematisert kunnskap om i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv, på eget initiativ, gir foreldreveiledning.

Det skal derfor kartlegges om og i hvilken grad og hvordan barnehager samarbeider med andre tjenester om foreldrestøttende tiltak, eller i hvor stor grad barnehagene selv tilbyr foreldreveiledning

Status

Ferdig.

Barnehagene er ikke pålagt å gi foreldrestøtte, men det er i praksis en del tilbud som kanaliseres gjennom barnehager. Spørsmål om barnehage og foreldreveiledning ble stilt til barnehageeiere og barnehageledere i Utdanningsdirektoratets faste undersøkelse til barnehage-Norge 2019.

Se resultatene fra kartleggingen

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 26: Kartlegge foreldrestøtte i skoler

Tiltak

Det skal kartlegges i hvilken grad skoler har foreldrestøttende tilbud til foreldre og hva dette omfatter (foreldreskole, informasjonsmøter med særskilt tema eller andre tilbud). Dette vil være et grunnlag for å kunne spre gode erfaringer.

Status

Ferdig.

Utdanningsdirektoratet har kartlagt i hvilken grad skoler har foreldrestøttende tilbud til foreldre, og hva dette omfatter (foreldreskole, informasjonsmøter med særskilt tema m.m.). Utdanningsdirektoratet har benyttet ekstra spørsmål om foreldreveiledning på skolen til skoleeiere og skoleledere i den faste undersøkelsen «Spørsmål til skole-Norge».

Se resultatet fra kartleggingen. (fra side 157).

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 27: Kartlegge foreldrestøtte i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Tiltak

Mandatet til PPT er å hjelpe det enkelte barn i barnehage og skole, og tjenesten tilbyr i ulik grad støtte til, og involvering av, foreldre. Flere PPT tilbyr foreldreveiledning. I hvilken grad og til hvilke grupper slik veiledning tilbys, er imidlertid ikke kartlagt.

Det skal kartlegges i hvilken grad og til hvilke grupper PPT tilbyr foreldreveiledning.

Status

Ferdig.

PPT følger opp barn i barnehage og skole, men gir i ulik grad støtte til, og involvering av, foreldre. Flere PPT tilbyr foreldreveiledning. I hvilken grad og til hvilke grupper slik veiledning tilbys, er imidlertid ikke kartlagt. Utdanningsdirektoratet vil stille spørsmål om foreldreveiledning i PPT til skoleeiere og skoleledere i den faste undersøkelsen Spørsmål til skole-Norge.

Se resultatet fra kartleggingen.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 28: Utrede sosial mobilitet – barn i lavinntektsfamilier

Tiltak

Langvarig anstrengt økonomi er en belastning for familiene, noe som over tid også kan både gå utover relasjonen mellom foreldrene, og relasjonen til barna. Regjeringen har lyst ut et forskningsoppdrag som skal kartlegge kunnskap om muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. Foreldrerollen og forhold i familien vil være en del av arbeidet.

Status

Ferdig.

Rapport nr 11/18 Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering, NOVA.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 29: Øke bruk av familieråd i familievernet

Tiltak

Det er gjennomført et prøveprosjekt med økt bruk av familieråd som metode i Familievernet, etter modell fra barnevernet. Familieråd er en metode der familien selv, i en utvidet familiesetting, bestemmer hvilke tiltak som skal settes inn for barnet, og i stor grad utfører dette selv.

Prosjektet har lovende resultater og videre bruk av familieråd som metode skal vurderes.

Status

Ikke påbegynt.

Det ble ikke gitt oppdrag i disponeringsbrev for 2020, eller satt av budsjettmidler til tiltaket. Familieråd vurderes fortsatt som et egnet tiltak i familievernet for enkelte, særlig sammensatte saker, der barn skal medvirke og høres for å finne løsninger i eget familienettverk.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 30: Videreutvikle spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte

Tiltak

Det ble i 2017 etablert et spisskompetansemiljø for familieverntjenestens tilbud til familier som har behov for veiledning og støtte i sin oppgave som foreldre.

Spisskompetansemiljøet skal utvikle erfaringsbasert kunnskap, samt bidra til å sikre kunnskapsbasert praksisutvikling på feltet. De har også et særskilt ansvar for forvaltningen av International Child Development Programme (ICDP).

Spisskompetansemiljøet skal bistå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i utviklingen av faglige retningslinjer til familievernkontorene, og har et særlig ansvar for den erfaringsbaserte kunnskapen i fagutviklingen.

Status

I rute.

SKM foreldrestøtte og forebygging har gjennomført sine oppgaver i tråd med det årlige disponeringsbrev og faglige føringer gitt av Bufdir. Spisskompetansemiljøet har bistått Bufdir i arbeidet med oppfølging av foreldrestøttende tiltak i tråd med Regjeringens strategi for foreldrestøttende tiltak. SKM foreldrestøtte implementerer samlivs- og foreldrestøttende tiltak i familievernet og i kommunene, samt videreført arbeid knyttet til en treårig pilot som skal bidra til styrket og mer systematisk samarbeid mellom helsestasjonene og familievernet.

Spisskompetansemiljøet har arbeidet med nasjonal koordinering av opplæring av ICDP trenere og veiledere. Utviklingsarbeidet dekker arbeidet med ICDP i krisesenter, støtte til minoritetsfamilier/programmet, og videreutviklingen av en ny ICDP foreldreveiledningsmodul for ungdomsforeldre jf. tiltak 10 og 18 i foreldrestøtte strategien.

SKM har det nasjonale ansvaret (i samarbeid med Bufdir og Helsedirektoratet) for å koordinere opplæringsprogrammet Tidlig inn til kommuner, som bidrar til økt handlingskompetanse i møte med gravide og småbarnsforeldre som har utfordringer knyttet til konflikt, rus, psykiske vansker og vold. Det ble etablert en ny arbeidsgruppe for Bufetat nasjonalt med en representant fra regionskontor og som følger opp Tidlig inn i sin region i samarbeid med Korus, RVTS og R-bup/ RKBU (vest, nord og midt).

SKMet jobber også med å styrke det forebyggende tilbudet til førstegangsforeldre, herunder oppdatere Godt Samliv, videreutvikle digitalt kurstilbud og samarbeide om implementeringsstruktur.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 31: Heve kompetansen i utrednings- og hjelpetiltaksarbeid i barnevernet

Tiltak

Regjeringen la høsten 2017 frem en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet. Strategien er en del av barnevernsreformen, og skal gjelde frem til 2024. Strategien inneholder en stor satsing på videre- og etterutdanning for barnevernsansatte. Viktige fagområder er kunnskap om barn med traumer, barns medvirkning og hvordan samarbeide med barn og familier i utrednings- og tiltaksarbeid.

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet skal bidra til økt kompetanse i tjenestene om utrednings- og hjelpetiltaksarbeid og samarbeid med barn og familier. Dette er blant annet hovedtemaet i Tjenestestøtteprogrammet, som er et opplæringsprogram for barnevernstjenestene. Programmet tilbys av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge, RVTS sør og RBUP Øst og Sør.

Målet er at alle kommuner skal få tilbud om å delta i løpet av strategiperioden. Det etableres også et nytt tilbud om videreutdanning i relasjonskompetanse, med oppstart høsten 2018.

Status

Forsinket.

2020 har vært et preget av covid-19 pandemien, også for tjenestestøtteprogrammet. Ansatte fra ulike barnevernstjenester i noen fylker fikk opptak i programmet i 2020. En større andel tjenester ønsket oppstart i høsthalvåret enn tidligere år, slik at mye aktivitet var planlagt andre halvår. Det var aktivitet i samtlige «klynger» i programmet, ble gjennomført på ulike måter tross av smittevernbegrensninger. Utover senhøsten ble det imidlertid klart at ingen av klyngene evnet å gjennomføre hele forløpet innen året, og mye aktivitet er utsatt til 2021.

For å møte utfordringene og usikkerheten som smittevernsituasjonen har medført, har programledelsen på oppfordring fra Bufdir tatt initiativ til en gjennomgang og vurdering av programmet med henblikk på tilpasninger og omlegging for framtiden. Store deler av programmet planlegges tilpasset for digital gjennomføring, slik at en kan kombinere tradisjonelle fysiske samlinger med digitale samlinger når situasjonen krever det.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 32: Utvikle nasjonal plan for hjelpetiltak i barnevernet

Tiltak

Mange kommuner uttrykker at barneverntjenesten mangler de hjelpetiltakene som trengs for å møte behovene til utsatte barn og familier. Foreldrestøtte er en viktig del av barnevernets hjelpetiltaksarbeid.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre retter seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilke tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. Slike tiltak kan eksempelvis være foreldreveiledning i gruppe eller individuelt, støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc.

Status

I rute.

Bufdir har inngått avtale med Nasjonalt kunnskapssenter for barn og unge (NUBU), som sammen med kompetansesentrene RBUP Øst og Sør og RKBU Vest utvikler grunnmodellen og støtter ti utvalgte kommuner i å prøve den ut. Etter en åpen søknadsprosess valgte Bufdir ut 10 barnevernstjenester fordelt på fire geografiske «klynger» til deltakelse i arbeidet: 

Harstad og Narvik (nord), Haugesund og Utsira (vest), Barnevernsamarbeidet i Telemark (sør) og Grorud, Lørenskog og Aurskog-Høland (øst). De tre sentrene og ti tjenestene benytter samskapingsmetodikk i utmeisling av faglig innhold, struktur og verktøy for hjelpetiltaksarbeidet. Smittevernsituasjonen har utsatt oppstart av utviklingsprosessen, opplærings- og implementeringsaktiviteter. Samskapingen er en god forberedelse for implementering, og et tiltak for at det som utvikles i størst mulig grad skal treffe behovene i tjenestene.

Parallelt er også representanter for ulike grupper blant barnevernets brukere (barn, ungdom og foreldre med ulik bakgrunn) involvert i samskapingen, slik at brukernes kunnskap får påvirke resultatene, og at det som utvikles er relevant for de som mottar hjelp fra barnevernstjenesten.

Se tilskudd til utprøving av grunnmodellen i kommunene.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 33: Øke bruken av ICDP i krisesentre

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal videreføre arbeidet med å spre ICDP på krisesentrene.

Status

I rute.

For å spre bruken av ICDP på krisesenter jobber Bufetats spisskompetansemiljø for foreldrestøtte med to hovedstrategier. Den første er en årlig veilederopplæring i ICDP for ansatte på krisesenter. I januar 2021 starter en ny veilederopplæring som skal avholdes digitalt.

Den andre strategien er å opprettholde implementeringen som har pågått siden 2016. Det skal etableres et forum for veiledere som jobber med ICDP på krisesenter.

Det er behov for å opprettholde kompetansen innen ICDP for denne målgruppen. SKM – foreldrestøtte utarbeider og sikrer samarbeid om vedlikehold av ICDP-implementeringen med de regionale kompetansesentrene om vold og traumatisk stress (RVTS)'ene.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 34: Øke tilbud om “Bryt voldsarven” (ATV)

Tiltak

Bryt voldsarven er kurs for vordende foreldre, hvor man lærer metoder for å forebygge vold i nære relasjoner. Kursene retter seg mot voksne som selv har vokst opp med vold i egen barndom, og som er opptatt av at egne barn ikke skal oppleve det samme. Kurset tilbys ved enkelte ATV-sentre.

Departementet vil bidra til at programmet spres og gjøres tilgjengelig for ulike yrkesgrupper.

Status

I rute.

"Bryt voldsarven" er kurs for vordende foreldre og kursledere, hvor man lærer metoder for å forebygge vold i nære relasjoner. Kursene retter seg mot voksne som selv har vokst opp med vold i egen barndom, og som er opptatt av at egne barn ikke skal oppleve det samme. Kurset tilbys ved enkelte ATV-kontor. Det er et mål å bidra til nasjonal spredning og implementering av "Bryt voldsarven». I 2019 utarbeidet ATV en plan for nasjonal spredning og implementering som går over fire år. I 2020 fikk ATV 1 mill. kroner til arbeid med å spre informasjon om og utvide bruken av kurset. Midlene skal blant annet gå til opplæring og oppfølging av nye kursledere. Midlene videreføres i forslag til budsjett for 2021.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet