Verktøy

Under finner du nyttige verktøy og hjelpesider innenfor ulike samfunnsområder.

Forebygging

KS

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Se råd og tips basert på forskning og erfaring.

Utdanning: barnehage og skole

Askøy kommune

Rælingen kommune

Deltakelse og inkludering

Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU)

IMDi

Frivillighet og mangfold - IMDis veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner

Ungdom og fritid

Frivillighet Norge

Helse

Helsedirektoratet

  • Veivisere i lokale folkehelsetiltak - Praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Ressurssider BTI

Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

  • SLT-håndboka – beskriver samordningsmodellen – Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Arbeid

Se kartleggingsskjemaer fra NAV.

Planarbeid

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Håndbok for kommunale frivillighetskoordinatorer og andre ansatte med frivillighet og sivilsamfunn som arbeidsoppgave (Center for frivillgt socialt arbeijde, dk)