Inn i aktivitet

Frelsesarmeen i Drammen.

Formål

Med tilbudet Inn i aktivitet ønsker man å bidra til at barn og unge i lavinntektsfamilier får delta i minst en organisert fritidsaktivitet.

Tilbudet skal også gi økt kompetanse og strategier i arbeidet med å øke deltakelse i kultur og idrett blant barn og unge som ikke deltar fordi de møter økonomiske utfordringer.

Aktivitet/ innhold

Frelsesarmeen i Drammen har et utstrakt arbeid rettet inn mot levekårsutsatte familier, gjennom barnevernstiltakene, Home-start i Drammen og Nedre Eiker og korpsets omsorgssenter og flerkulturelle arbeid. De har en stor og bred kontaktflate med levekårsutsatte familier og har opparbeidet et bredt nettverk av samarbeidspartnere rundt arbeidet sitt.

ALLEMED-verktøyet

Frelsesarmeen benytter seg av og jobber etter prinsippene i ALLEMED-verktøyet som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). Tilbudet vil kunne gi gode erfaringer og handlingsstrategier for å jobbe konkret og målrettet med levekårsutsatte familier.

Tilrettelegging og prosjektmedarbeiderens rolle

Prosjektmedarbeideren har en tilretteleggerrolle, hvor det ut fra hver enkelt families behov ytes støtte og hjelp slik at barna får delta i aktiviteter. Det kan være enkle ting som informasjon om ulike tilbud eller mer omfattende arbeid med familien. Det å øke kunnskapen hos familien om ulike tilbud som finnes i nærmiljøet, og sørge for at barna begynner på en aktivitet og at familien følger opp dette, vil være en viktig del av tilbudet. Det vil bli jobbet med motivasjon, planlegging og gjennomføring. Dette innebærer alt fra kontakt med for eksempel idrettslag, kommunale tjenester, utlånssentraler og praktisk hjelp.

Prosjektmedarbeideren skal søke å finne gode løsninger sammen med familien, frivilligheten og med kommunen. Målet er å sørge for at Fritidserklæringen blir en realitet for det enkelte barn som følges opp. I dette arbeidet vil det også være viktig å kartlegge om det er mulig å bruke frivillig innsats i oppfølgingen av barna for å tilrettelegge for en varig deltakelse og hindre uønsket frafall.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er barn og ungdom som lever i levekårsutsatte familier i Drammensregionen. Barna rekrutteres i hovedsak gjennom kontakten Frelsesarmeen har med målgruppens familier. I tillegg rekrutteres det gjennom kommunale tjenester. Frelsesarmeen har en stor kontaktflate både direkte med berørte familier, hjelpeapparat og samarbeidspartnere.

Samarbeid

Tilbudet krever godt og nært samarbeid med kommunen og de ulike personene barna og foreldrene møter, samt frivillig sektor og aktivitets- og kulturtilbud i Drammensregionen. Frelsesarmeen har et nært samarbeid med Senter for oppvekst i Drammen, knutepunktsfunksjonen og frivillighetskoordinatoren i kommunen. Det er også et etablert samarbeid og nettverk med andre frivillige organisasjoner i regionen.

Utfordringer/suksesskriterier

Ingen familier er like, det er behov for «skreddersøm» og å finne gode løsninger i tett samarbeid med familien.

Foreldreinvolvering er svært viktig for barn under tolv år. Det er avgjørende at foreldrene ser nytten av og er motivert for at barna skal delta. Det er derfor viktig å blant annet informere, motivere og trygge foreldrene.