Aktivitetsguide Oslo

Oslo idrettskrets.

Formål

Med ordningen Aktivitetsguide ønsker Oslo Idrettskrets (OIK) å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Et av Oslo Idrettskrets' mål er å senke tersklene for å delta i idrettsaktivitet, at flere barn og unge blir med og at de blir værende i idretten. Aktivitetsguideordningen bidrar til at nøkkelpersoner som jobber med barn og unge i bydelene får bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes innen idretten, og det blir lettere å få barn og unge som trenger det, inkludert i idrettslag.

Aktivitet/ innhold

Det kreves kunnskap for å finne ut hvem man skal kontakte og hvordan man kan komme i gang med aktivitet. Mange har ikke denne kunnskapen, og det kan være utfordrende å forstå hvordan norsk idrett fungerer. Idrettslagene informerer via hjemmesider og Facebook, men skriftlig informasjon er ikke alltid tilstrekkelig. Kulturforskjeller, språk og manglende kunnskap om fordelene ved å drive organisert idrett, spiller også inn. Til slutt kan det at man får en regning i hånden i løpet av de første treningene føre til at noen snur i døren.

Aktivitetsguiden

En aktivitetsguide arbeider for å få barn og ungdom som står utenfor, med i idretten. Ved at aktivitetsguidene har tett dialog med bydelen og familien, fungerer som en støttespiller og formidler informasjon, vil terskelen for å delta senkes. Aktivitetsguidene skal fungerer som et bindeledd mellom den enkelte familie, bydelene og idrettslagene. Gjennom dette samarbeidet kan barn og unge som trenger det oppfordres av bydelen til å søke om en aktivitetsguide. I praksis legges det opp til en nær dialog mellom én aktivitetsguidekoordinator pr bydel, ansatte i bydelen (familiekontor, bosettingskoordinator, frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, idrettskonsulent, og eller NAV), aktivitetsguider, de lokale idrettslagene og Oslo Idrettskrets.

Aktivitetsguidens oppgaver er å

  • møte familiene, bli kjent og gi informasjon om norsk idrett og tilbud i nærmiljøet.
  • finne ut av hva barnet/ungdommen har lyst til å drive med.
  • finne passende tilbud i lokalmiljøet.
  • kontakte idrettslaget og avtale det praktiske. Noen idrettslag legger til rette for oppdeling/reduksjon/bortfall av treningsavgift. Der det er behov kan bydelen koble på NAV eller andre aktører for økonomisk støtte til aktivitet.
  • følge barnet/ungdommen på de første treningene, så lenge det er behov.

Hvordan søke om en aktivitetsguide:

  • Familiene søker om aktivitetsguide enten via et søknadsskjema på nett eller i papirformat, søknaden sendes til Oslo idrettskrets og idrettskretsen formidler kontakt mellom familien og aktivitetsguiden. Aktivitetsguiden tar så personlig kontakt med familien og kan forklare hvordan idretten fungerer, hvordan man kan bli med og hvilke positive effekter det har å være med.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier og bosatte flyktninger. Rekruttering skjer i tett samarbeid med bydelene som er med i prosjektet.

Samarbeid

For å etablere kontakt med familier vil OIK

  • samarbeide med NAV, bydelenes uteteam, bosettings- koordinator, frivillighetskoordinator og Salto-koordinator for å markedsføre ordningen og etablere kontakt med aktuelle familier.
  • utvikle samarbeidet mellom idrettens samarbeidsutvalg (ISU) og bydelene. ISUene representerer bydelenes idrettslag. God kommunikasjon mellom ISU og bydelen kan bidra til at ansatte i bydelene får kunnskap om hvilke aktivitetstilbud som finnes og hvilket tilbud de ulike idrettslagene har til de ulike aldersgruppene.

Utfordringer/suksesskriterier

Aktivitetsguidene

Det har så langt blitt utdannet ni aktivitetsguider som tilsammen snakker tolv ulike språk. Alle aktivitetsguidene har minoritetsbakgrunn, og noen har selv vært flyktninger. Dette gjør at de har en unik kunnskap om hva som skal til for å gå fra å være helt utenfor, til å bli med i fellesskapet som idretten skaper. Aktivitetsguidene er både kvinner og menn i alderen 18-35 år, med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, og alle har levert politiattest. I tillegg til at aktivitetsguidene er med å gjøre en forskjell for deltakerne som er med, ser man at det også har en positiv effekt for aktivitetsguidene personlig ved at de får arbeidserfaring. Aktivitetsguidene får verdifull kompetanse, og språkkunnskapene deres blir høyt verdsatt i dette prosjektet. Erfaring fra aktivitetsguideprosjektet i Tromsø viser at direkte kommunikasjon og personlig interaksjon fører til at man reduserer tersklene for å bli med i idrettslagene.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra bydeler

Bydelene som har testet ut tilbudet er positive og ser at prosjektet fungerer. De ansatte i bydelene uttrykker at de ikke har kapasitet til å følge denne gruppen inn i aktivitet selv, og at prosjektet er et viktig supplement. De ser hvilke fordeler denne gruppen har av å bli inkludert i den organiserte idretten, og påpeker at det har en uvurderlig verdi å bli inkludert i idretten på lik linje med alle andre barn og unge.

Søknadsskjema på flere språk

For å i størst mulig grad unngå at man trenger tolketjeneste, er søknadsskjemaet tilgjengelig på norsk, engelsk, arabisk, tigrinja, dari og somali. Å oversette søknadsskjemaet ytterligere vil vurderes underveis i prosjektet. I tillegg vil informasjonsbrosjyren Bli med!, som Norges idrettsforbund har utviklet i samarbeid med Oslo Idrettskrets, brukes aktivt. Denne finnes på 15 ulike språk.