ALLEMED koordinator

Hå kommune.

Formål

Det overordnete målet for dette prosjektet er at alle barn og unge i lavinntektsfamilier skal delta i minst en fritidsaktivitet.

Aktivitet/ innhold

Koordinator

Hå kommune har en egen ALLEMED-koordinator, som har som hovedoppgave å være en brobygger mellom barn og familier og fritidsaktiviteten. ALLEMED-verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal gjøres for at alle skal bli inkludert.

ALLEMED-koordinatoren tilbyr barn og familier hjelp til å bli kjent med lokalmiljøet og forteller om aktivitetstilbudet i kommunen gjennom bruk av oversiktsbrosjyrer. Barna og familien får plukke ut aktiviteter som frister, og koordinatoren hjelper med å knytte kontakt mellom barnet/familien og fritidsaktiviteten. Koordinatoren hjelper også familien med å søke om økonomisk støtte til kostnader, dersom det er nødvendig. Koordinatoren har god kjennskap til støtteordningene til NAV.

Bredt fellesinitiativ

Prosjektet er et bredt fellesinitiativ bestående av kommunen, frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

ALLEMED-verktøyet

Kommunen bruker verktøyet som Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har utviklet, og har jobbet med å utvikle ALLEMED-opplegget til å være et verktøy for kommunen. Kommunen vil gjennomføre en Stordugnad der både kommunens ansatte og frivilligheten er representert (jf. ALLEMED-verktøyet). Samarbeidet med Idrettsrådet blir særlig viktig i dette arbeidet.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier i kommunen.

ALLEMED-koordinatoren kommer i kontakt med barn gjennom tips fra skole og idrettsråd, samt at flere familier tar kontakt selv.

Rekrutteringsarbeidet skjer også gjennom Flyktningeenheten, Frivillighetssentralen, NAV, helsestasjon, folkehelsekoordinator og barnevernstjenesten.

Gjennom idrettsrådet er det etablert samarbeid med idrettslagene. Koordinator vil også etablere samarbeid med speideren, 4-H, kor, korps, kirkens fritidsaktiviteter m.fl.

Samarbeid

Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom ALLEMED-koordinator, kommunalsjef, idrettskonsulent og oppvekstkoordinator (SLT). ALLEMED-koordinator har samarbeid med idrettsrådet v/leder.

På tvers av sektorer 

Skolen bidrar til å etablere kontakt mellom barn/familier og koordinatoren. I tillegg til skoleverket blir også andre kommunale tjenester og aktører involvert i arbeidet. Dette inkluderer blant annet NAV, Flyktningeenheten, Idrettsrådet, barnevernet, helsestasjonen, folkehelsekoordinatoren og opplæringssenteret. Målet er å skape bevissthet og involvere parter som møter barn eller foreldre i innvandrerfamilier, slik at kommunen i fellesskap kan jobbe for at alle barn får muligheten til å delta. Disse tjenesteområdene treffer ofte foreldre og barn i målgruppa, og det er sentralt at de har kunnskap om opplegget ALLEMED I HÅ. Deres oppgave er å lose barnet videre til ALLEMED-koordinator som igjen er brobyggeren, og som loser barnet videre til den fritidsaktiviteten som kan være aktuell.

Frivillig sektor

Parallelt skjer en innsats knyttet til frivillige organisasjoner i kommunen. Det er en uttalt forventing at alle lag og foreninger som mottar støtte fra kommunen skal være positive til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi. For å lykkes med inkluderingsarbeidet, jobber koordinatoren direkte med frivilligheten for å sikre at de har forutsetninger for å kunne ta imot barna. Dette innebærer blant annet å hjelpe til med gjennomføring av en «ALLEMED-dugnad" for frivilligheten. Koordinatoren er også den organisasjonene kan ta kontakt med dersom det er spørsmål, bekymring eller utfordringer knyttet til inkluderingsarbeid

Utfordringer/suksesskriterier

Involvere skolene

I flere år har kommunen satset på skolen som en inkluderingsarena. Særlig har en av skolene etablert gode rutiner for å snakke om barnas fritid og hvilke muligheter som finnes i forbindelse med oppstartsamtalen når nye familier kommer til kommunen. Dette har gitt utgangspunkt for koordinatorens arbeid, der et mål er å implementere tilsvarende rutiner på alle skoler i kommunen, og samtidig jobbe frem en metodikk og rutiner som styrker inkluderingsarbeid i skolene.

Tett oppfølging

Oppfølging av barna er viktig det første året. Når barna er nye i en aktivitet kan det oppstå hendelser som kan føre til at de slutter om de ikke får hjelp/støtte av koordinator. Et eksempel var en jente som kom hjem og sa at hun måtte betale 600 kroner for å legge ut til toalettpapir som hun i neste omgang måtte selge på dugnad. Jenta holdt nesten på å slutte på håndballen, for familien hadde ikke disse pengene, og de forstod heller ikke konseptet. Her var det helt avgjørende at ALLEMED-koordinator kom inn og fikk ordnet dette.

Informasjon på flere språk

Kommunen har laget brosjyrer over alle fritidsaktiviteter i kommunen og en informasjonsbrosjyre om koordinatoren og opplegget. Brosjyrene er oversatt til flere språk og ligger på kommunen sine nettsider.

I informasjonsbrosjyren står blant annet følgende:

  • Vi har ordninger som sikrer barns rett til å delta i alminnelige fritidsaktiviteter når foreldre mottar sosialstønad. Både foresatte og trener/leder kan benytte disse dersom familien har vansker med å betale (hele) kontingenten eller ekstra kostnader knyttet til turer, cuper og andre arrangement.
  • Vi er lett tilgjengelig og har oversikt over aktivitetstilbud i kommunen og kontaktpersoner. Slik kan både barn, unge, foreldre og nøkkelpersoner i kommunen orientere seg om hva som finnes.
  • Vi har en kontaktperson som både kommunalt ansatte, trenerer og ledere kan kontakte dersom en er bekymret for at økonomi skaper problem for deltakelse.