Opplevelseskort for barn og unge

Lørenskog kommune

Formål

Hovedmålet med Opplevelseskortet er å bidra til inkludering og utjevning av sosial ulikhet mellom barn og unge, og å gi barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de/familien ellers ikke hadde hatt råd eller mulighet til. Ordningen inkluderer både opplevelser der brukerne er tilskuere/tilhørere og opplevelser der brukerne er deltagende. Aktiviteter som innlemmes i kortets tilbud skal gi brukere av kortet mulighet til å delta i aktiviteter på lik linje med andre venner eller skolekamerater. Aktivitetene inkluderer bl.a. kino, lekeland, bad, forestillinger, og diverse kurs/aktiviteter i dans, musikk, teater og ulike idrettsgrener.

Aktivitet/ innhold

Treårig prøveperiode med 30 kort fra det første året. Antall kort per år vurderes forløpende ut fra erfaringer.

Kultursektoren administrerer og drifter tilbudet, som blant annet innebærer å framforhandle og inngå kontrakter med brukerstedene, ansvar for trykking av kort og informasjon, evaluering av tilbudet, beregning og utbetaling av kompensasjon til brukerstedene og generelt ansvar for den løpende driften av ordningen.

Kortet tildeles for ett år av gangen. NAV tar en ny vurdering av brukere/kortholdere hvert år. Brukere får tildelt et fysisk kort. Kortet er personlig og er påført kortnummer, brukerens navn, logo for Opplevelseskortet, kommunevåpen, eventuelt logoer fra brukersteder, gyldighetsdato, samt en oversikt over brukerstedene med avkryssingsfelt for antall besøk.

Kortet gis til barn/unge i alderen 5-18 år. Kortene gir kortholder samt en ledsager/venn gratis inngang til aktiviteten (med enkelte unntak, for eksempel medlemskontingent i lag/foreninger).

Det føres statistikk og hvert besøk registreres hos brukerstedene.

Det gjennomføres evaluering av prosjektet med brukerstedene underveis; etter prøveperioden, og deretter årlig. NAV har ansvar for evaluering av ordningen med brukerne.

Antall besøk per sted som er inkludert i kortene avhenger av avtalene som blir gjort med de ulike brukeredene. Det er vanlig at man begrenser til fem besøk per sted per år, men noen brukersteder har også gitt fri inngang hele året.

Refusjon/kompensasjon til brukerstedene avhenger av hva slags avtaler man får på plass. Noen av brukerstedene tar alle kostnadene selv. Driftsåret er det full refusjon av brukerstedene som ikke tar utgiftene selv. Det vil på grunnlag av erfaring besluttes om brukerstedene får dekket fullt ut utgiftene – eventuelt om det inngås en avtale der kommunen refunderer halvparten og brukerstedet dekker resten.

Målgruppe og rekruttering

NAV står for utvelgelsen av kortholdere og utdeling av kort. Det kan ikke søkes om få kortet, men tildeles kun etter vurdering fra NAV. Kortet skal gis til barn og unge i lavinntektsfamilier/langtids sosialklienter. NAV anses å ha den beste kompetansen til å vurdere hvem som vil ha størst behov for og nytte av kortet, og de oppnevner selv hvem hos dem som er ansvarlig for dette.

Samarbeid

NAV Lørenskog og Lørenskog kommune Kultur samarbeider om de praktiske sidene (evalueringer, praktisk gjennomføring av utdeling, tilpasning av tilbud/innhold mm.). I tillegg samarbeider disse partene fortløpende om praktiske utfordringer og evalueringer. Tilbudet ble forankret hos musikk- og idrettsråd i kommunen forut for oppstart. Det samarbeides også med lag og foreninger som tilbyr aktiviteter, og kommunale tilbydere som deltar i ordningen. Det kommuniseres ved behov i løpet av gjennomføringsåret, samt at det evalueres på slutten av året.

Utfordringer/ suksesskriterier

Den største utfordringen er tilstrekkelig informasjon til alle parter, spesielt brukere. Å sørge for at de virkelig forstår hva ordningen går ut på og hva de kan bruke kortet til, men også å sikre at alle innholdstilbyderne informerer alle involverte slik at man for eksempel unngår at brukere blir fakturert for det de skal få gratis.

Andre relevante sider ved tilbudet

Alle brukere av kortet har fått utdelt spørre/tilbakemeldingsskjema, samt at de er blitt oppfordret til å levere sitt brukte kort slik at man kan se hvordan kortene brukes i praksis. I tillegg har alle organisasjonene og de interne kommunale tilbudene gitt tilbakemelding/evaluering i forbindelse med årsavslutning. Lørenskog kommune Kultur og NAV har hatt samarbeids- og evalueringsmøte mot slutten av året. Tilbakemeldingene er i stor grad positive fra alle parter. Noen tilbud savnes av enkelte, og NAV rapporterer om at det kan være vanskelig å nå ut med tilstrekkelig informasjon, både pga. begrenset tid/ressurser på hver familie, men i hovedsak på grunn av språkutfordringer, da flere av familiene har innvandrer-/flyktningbakgrunn. Tilbakemeldingene har vært så gode at tilbudet er utvidet fra 60 til 100 kort i året, og med flere tilbud inkludert i ordningen (bl.a. lekeland).