Kulturkort for ungdom

Hedmark fylkeskommune

Formål

Kulturkortet er i utgangspunktet et tilbud for å senke terskelen for å få ungdom med på kulturarrangement. Kulturkort Pluss ble opprettet i august for å nå ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Aktivitet/ innhold

Kulturkortet gir rabatter til en rekke ulike kulturarrangement. Tilskudd er imidlertid søkt for å introdusere svømmehall og bowling til tilbudet, og Kulturkortet Pluss gir gratis tilgang til disse.

Kulturkort Pluss er en del av tilbudet som retter seg spesielt mot ungdom i lavinntektsfamilier. Samtidig gir Kulturkortet rabatt til en rekke kulturarrangementer, inkludert kino, noe som kommer disse ungdommene til gode. Økonomi er ikke nødvendigvis alltid hovedgrunnen til at mange ungdommer ikke deltar på kulturarrangement (med unntak av kino). Andre faktorer som popularitet og kjennskap til arrangementene spiller også en viktig rolle.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er ungdom i alderen 13-19 i familier med lav inntekt. I stedet for å spørre ungdom direkte om inntekt, rekrutterer man i stedet deltakere gjennom eksisterende tilbud for ungdom med risikofaktorer som korrelerer med lav inntekt. Mer spesifikt, Utafor Innafor som er et tilbud for ungdom som har falt fra i VGS og en Frisklivsgruppe for 10. klassinger som sliter med overvekt og sosiale problemer.

Samarbeid

Utafor Innafor - samarbeid om rekruttering av målgruppe. Hamar kommune/Frisklivsentral - samarbeid om målgruppe. Ankerskogen svømmehall - inngått avtale om rabatt med kulturkort og gratis inngang for de med kulturkort pluss. Kongsvinger svømmehall - inngått avtale om rabatt med kulturkort. I tillegg samarbeides det med ungdommens fylkesting i Hedmark og ungdomsrådene i kommunene.

Utfordringer/ suksesskriterier

Det antas at resultater av ordningen vil komme over tid fordi den trenger tid på å sette seg. Ungdom er redd for å bli stigmatisert, og ting må introduseres på en måte som gjør at dette oppleves som relevant. Et suksesskriterium er langsiktig arbeid. Kulturkort for ungdom har eksistert siden 2009 i Hedmark og man opplever at ungdom nå kjenner til ordningen og bruker kortet i større grad.

En utfordring er at ikke alle ansatte i svømmehallene har vært godt nok informert om hva kulturkort pluss er, og derfor har noen opplevd å møte skepsis knyttet til om vedkommende skal få gratis inngang. Dette ble opplevd som ubehagelig. De ansatte i svømmehallen ble i forkant informert ytterligere om ordningen og er nå kjent med hva den innebærer.

Andre relevante sider ved tilbudet

Tilbudet er flettet inn under et eksisterende allment prosjekt som når alle unge. I forbindelse med refusjon av billettkostnader rapporteres det om hvor mange som har benyttet kortet. Disse tallene sees i sammenheng med tallene for bestillinger av kulturkort og tallene for antall ungdom i målgruppen 13-19 i Hedmark.

Det er planlagt en mer omfattende evaluering av hele Kulturkort-ordningen. Utjevning er ett av elementene som vil bli undersøkt. Tilbakemeldingene er positive, spesielt ungdommene fra 16 til 21 år tilknyttet Utafor Innafor ga uttrykk for at kulturkort pluss var veldig bra for dem.