Kragerøkortet

Kragerø kommune

Formål

Kragerøkortet i barn i familier med lav inntekt gratis tilgang til svømmehall og kino, og slik få adgang til sosiale arenaer som de ellers ikke har mulighet til å delta i. Hensikten er å fremme integrering og inkludering.

Aktivitet/ innhold

Klippekort, fem ganger kino og fem ganger svømmehall per år per kort. Kortet kan kjøpes av alle i kommunen og markedsføres på de aktuelle kinoene/svømmehallene. Familier med lavinntekt kan søke om å få kortet gratis. Ved å gjøre kortet tilgjengelig for alle håper man å minske stigma forbundet med å bruke kortet. Tilbudet gir barn med lavinntekt tilgang på aktiviteter som koster penger, og som andre barn kanskje tar for gitt. Klippekortformatet gir familiene fleksibilitet i bruken av aktivitetene. 200 Kragerøkort er delt ut. Kortene brukes aktivt og mange bruker opp sine «klipp» i løpet av et år.

Målgruppe og rekruttering

Barn og ungdom, alder: 6-25 år. Saksbehandlere i NAV, Barnevern og Flyktningtjenesten sender informasjon til alle aktuelle familier om Kragerøkortet. De aktuelle familiene får veiledning og hjelp til å fylle ut nødvendig skjema for å få tildelt kortet.

Samarbeid

Koordinator har etablert et kommunalt tverrfaglig samarbeidsforum, bestående av NAV, flyktningetjenesten, enhet for helse og rehabilitering m/barnevern, SLT- koordinator og folkehelsekoordinator, enhet for kultur m/kulturkonsulent som også er en representant inn mot ungdomsrådet og barnefattigdomskoordinator, enhet for barnehage og enhet for skole. Videre er det etablert et samarbeidsforum med Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Frivilligsentralen. Formålet er å samarbeide og informere om lavterskeltilbud til barn, unge og familier med økonomiske vansker.

Utfordringer/ suksesskriterier

Kragerøkortet har erstattet et tidligere kulturkort ved navn Adgangskortet. Kommunen erfarte at Adgangskortet ikke ble benyttet i forventet omfang og fikk tilbakemeldinger fra brukerne om at kortet opplevdes stigmatiserende og flaut å bruke. I motsetning til Adgangskortet er Kragerøkortet et allment tilgjengelig kulturkort som kan kjøpes og benyttes av alle. Utfordringen er å unngå at kortet bare benyttes av de som mottar kortet gjennom prosjektet. Kortet må markedsføres ved utsalgsstedene (kino, svømmehall) og i sosiale medier på nett, og kommunen ønsker å benytte kortet som gave og premie fra kommunen ved arrangementer.