Turbo

Tromsø kommune

Formål

Målsetningen med tilbudet Turbo er å

  • utjevne sosiale forskjeller i aktivitetsvaner
  • hindre sosial eksklusjon
  • introdusere friluftsaktiviteter til personer uten utstyr, kunnskap eller tradisjon for slik aktivitet

Aktivitet/ innhold

Utstyrsbasen er lokalisert midt i Tromsø sentrum, og ligger samlokalisert med kino, bibliotek og rådhus. Plasseringen er et bussknutepunkt i Tromsø, noe som gjør det enkelt å oppsøke basen for lånere som ikke har bil. Bygget brukes av mange, og plasseringen gjør at man unngår stigmatisering av låntakere på Turbo.

Turbo er et samarbeid mellom kommunen og Tromsø Røde Kors. Tromsø Røde Kors bidrar med arbeidskraft i form av frivillige og personer på arbeidstrening, og med sosiale arrangementer. Utstyrsbasen har åpent tre ettermiddager i uken og låner ut utstyr gratis. Utstyrsbasen har trykket opp en egen utstyrskatalog. Turbo tar i mot brukt utstyr og setter det i stand for utlån. Det gis informasjon og opplæring i hvordan bruke utstyret. De er derfor tilstede på Vinterfest, en årlig vinterskidag arrangert av Tromsø Røde Kors i samarbeid med andre frivillige organisasjoner i kommunen. Der kan de som vil prøve ski, akebrett og skøyter, samtidig som de lærer litt om vinter- og turklær. I tillegg til å låne ut utstyr er Turbo et sosialt møtested, der de som ønsker det kan slå av en prat med de frivillige eller den ansatte fra kommunen. Turbo er et sted der man kan få informasjon om tilbud og aktuelle aktiviteter i kommunen.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er brukere hos NAV, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, fritidssektoren, utekontakten, skoler, barnehager, voksenopplæring og Familiens hus. Det informeres om tilbudet ved informasjonsbesøk samt på overordnet nivå. Hver enkelt grunnskole i Tromsø informeres om Turbo.

Utstyrsbasen markedsføres bredt og man jobber for å nå målgruppen gjennom å spre informasjon ut i samarbeidspartnernes egne kanaler og nettverk, gi informasjon om tilbudet til egne brukere, annonser, nyhetssaker og oppslag i sosiale media og lokalavisene, samt informasjon på nettstedene til Tromsø Røde Kors og Tromsø kommune. Turbo har også en egen Facebookside.

Samarbeid

Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom kommunen og Tromsø Røde Kors vedrørende tilbudet og man har fire møter i året. Kommunen har ansvar for finansiering og er eier av Turbo. Kommunen har også personalansvar for en heltidsstilling på Turbo, ansvar for drift, anskaffelse av nytt og brukt utstyr, rekruttering, vedlikehold m.m. Tromsø Røde kors har ansvar for koordinering av frivillige og personer på arbeidspraksis, informasjonsarbeid m.m.

Utfordringer/ suksesskriterier

Utstyrsbasen er for alle i kommunen og på den måten unngår man stigmatisering. Turbo markedsføres som et folkehelsetilbud, som bidrar til fysisk aktivitet, utjevner forskjeller i aktivitetsvaner og sentralen har et miljø- og gjenbruksperspektiv.

Lokaliseringen midt i sentrum, sammen med kinoen og biblioteket, er viktig. Det samme er gode åpningstider. Dette gjør det enkelt å stikke innom. Det er et sted barn og unge og barnefamilier ferdes.

Det har vært flere nyhetssaker i lokalavisene om Turbo, og man erfarer at positiv omtale er viktig.

Det er et godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor og det er utarbeidet en samarbeidsavtale og man har faste møter. Det er de frivilliges innsats, sammen med ansatte i kommunen, som gjør dette til et rimelig tilbud. De frivilliges interesse og erfaring for og med turutstyr er også en viktig faktor for suksess.

Det er utfordringer knyttet til

  • å nå frem til de som har behov for det mest og få dem til å benytte seg av tilbudet.
  • å prioritere når etterspørselen på utstyr er større enn mengden utstyr.
  • å ha nok frivillige til enhver tid - både rekruttering, kompetanse og kontinuitet er viktige faktorer her.
  • midler til drift av tilbudet.