Fra City Nord til biblioteket

Bodø kommune

Formål

Tilbudet skal

 • motvirke konsekvenser av fattigdom.
 • gi barn og unge tilgang på digital kompetanse og teknisk utstyr.
 • redusere avstand mellom økonomisk bedrestilte barns og målgruppens digitale og sosiale språk.
 • skape et gratis et gratis fritidstilbud.
 • skape en møteplass som fremmer integrering.

Aktivitet/ innhold

Gratis, ukentlig fritidstilbud:

 • Kurs i digitale ferdigheter
 • Kurs i fototeknikk
 • Kurs i videoredigering
 • Kurs i programmering
 • Spillkvelder
 • Kurs i sosiale medier
 • Temakvelder, for eksempel Trygg atferd på internett

Målgruppe og rekruttering

Barn og unge i alderen 10-14 år. Denne aldersgruppen har færre fritidstilbud i kommunal regi enn de eldre ungdommene.

Samarbeidspartnere mottar informasjon om tilbudet og hjelper derfor til med å nå målgruppen. Unge Stormen (bibliotekets ungdomsgruppe) er nærmeste, interne samarbeidspartner og bidrar med rekruttering, planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter.

Det har vært kontakt med følgende instanser for å sikre rekruttering til prosjektet:

Unge Stormen, Røde Kors, Utekontakten, Kulturkontoret og Bratten aktivitetspark, Barnevernet, Integreringsmottak, Flyktningkontoret, Ungdomsenheten Bodø kommune og NAV.

Det er en målsetting å styre barna inn i tilbudet for høyere måloppnåelse i fremtiden, og få med alle barne- og ungdomsskoler i Bodø kommune, med særlig vekt på de nære bysentrum.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med overnevnte etater og frivillige organisasjoner, for rekruttering til tilbudet. Man bruker også egne kommunikasjonsplattformer aktivt, herunder kontakt med media, egen nettside, infoskjermer, Instagram og Facebook. Stormen biblioteks organ for medvirkning - Unge Stormen, er et nettverk for kulturinteressert ungdom og har en styringsgruppe på ti ungdommer. En av deres interessegruppe er Unge Stormen Gaming, og disse er tett koblet på dette tilbudet. I tillegg til Unge Stormens sekretariatfunksjon er voksne veiledere, samt innleide kursholdere tilstede på alle kurskvelder.

Utfordringer/ suksesskriterier

Tilbudet har hatt noen utfordringer knyttet til å få tilgang til målgruppen. Mange er nådd gjennom de oppgitte metodene, men det er ønskelig med flere.

Andre relevante sider ved tilbudet

Tilbudet har en kreativ innfallsvinkel til fattigdom blant barn gjennom fokus på kunnskap og bruk av digitale verktøy. Dette er nyttig med tanke på å forebygge frafall grunnet manglende digital kompetanse, og interessant og spennende for barna.

Tilbudsansvarlig har klart å markere seg som en institusjon med et bredt tilbud. Koordinatoren for prosjektet blir kontaktet direkte av barnevernet når de har ungdommer de ser vil kunne ha glede og nytte av tilbudet.

Tilbudet er evaluert av veiledere og sekretariatet. Det har blitt uttrykt et behov om å øke rekrutteringen.