Love Youth Art

Gustavas kulturfabrikk (Hilde Gustava Ovesen)

Formål

Hovedmålet for prosjektet Love Youth Art, er at ungdommer (13-20 år) som faller utenfor organisert fritidstilbud i Hamar kommune og deres familie, skal kunne uttrykke seg, tilegne seg nye ferdigheter og være i et trygt fellesskap med et fast møtepunkt ukentlig gjennom året, samt tre skoleferier. Det som i fellesskap blir produsert og skapt i løpet av året skal vises/presenteres i det offentlige rom minimum to ganger per halvår.

Delmål:

  • Samarbeid med festivalene, kulturinstitusjonene, frivillige organisasjoner og enkeltaktører i Hamar og omegn, for å få flest mulig av ungdommene i målgruppa til å jobbe mot et konkret mål og skape mestringsfølelse og bygge nettverk
  • Skape visuelle avtrykk til inspirasjon for publikum og betraktere (festivaldekorasjon, skulpturer, street art, performance, kortfilmer, lydinstallasjoner, utstillinger, åpne workshops etc. i det offentlige rom i Hamar og omegn)
  • Bygge relasjoner og nettverk mellom ungdommer og familier som har vanskeligheter med å finne disse mulighetene andre steder
  • Få flere ungdommer under 18 år som har et kunstnerisk talent/kreativt uttrykksbehov til å delta på UKM (Ungdommens kulturmønstring)
  • Rekruttere flere ungdommer fra minoritetsfamilier og funksjonshemmede

Aktivitet/ innhold

Cafè Uno i Hamar sentrum, lørdager kl. 14-16

Åpent lavterskel kreativt verksted/ workshops/ kurs i samråd med brukergruppa. Det lages et årshjul som styrer aktivitetene/tilbudene. Uttrykksområder: billedkunst (tegning, photoshop, film, skulpturering, foto, maleri, collage), performance (forberede i forkant, og utføre på offentlige steder), teatersport, håndarbeid og re-design og dans.

Festivaler/Prosjektperioder

Gustavas kulturfabrikk/på de ulike arenaer som aktivitetene krever (for eksempel dekorere alle trær i Stange sentrum under Kønnband-festivalen, og ha street art prosjekter, lage festival dekor, performance på offentlige steder).

Sommerferien

Sommerworkshop (fire dager) klokka 12 -16 hver dag på Café Uno og Domkirkeodden. Skal i samråd med ungdommene og deres familier detaljplanlegge, men utgangspunktet er å ha ulike workshops både innendørs og utendørs. Det utvikles ulike produkter under veiledning. Produktene/resultatene vises på scenen.

Juleferien

Lage julegaver, bake småkaker og spise julegrøt. Lage og ha på kostymer og masker for å gå julebukk og lage treretters middager.

Vinterferien

Tegne- og malekurs innendørs. Lage skulpturer i skogen, snø og is-skulptering.

Hvem?

I alle aktiviteter, kurs og workshops er venner og familie til ungdommene hjertelig velkomne! To faste voksne tilstede, andre blir hyret inn ved behov for ekspertise på timesbasis.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet retter seg mot unge mellom 13 og 25 år i familier med lavinntekt samt deres familier.

Rekrutteringen skjer via allerede etablerte samarbeidspartnere, samt nykommere: Cafè Uno, Røde kors, Mental helse, Helsestasjon for Ungdom, Hamar kommune, Homestart, Hamar kommune, BuP, avd. Hamar Kultur og fritid, kontakter fra Love Tree Art-prosjektet, sosiallærere fra ungdomsskoler og videregående skoler, brukerstyrt senter, Hamar Katedralskole, Storhamar videregående, Børstad, Ajer og Ener ungdomsskole.

Tilbudsansvarlig organiserer transport eller kommer direkte til institusjoner for å tilrettelegge aktiviteter for flest mulig som ikke har mulighet til å delta på fritids- og ferietilbud.

Tilbudsansvarlig gjør en ekstra innsats for å få med unge med flerkulturell bakgrunn. Dette gjøres blant annet ved å ha egne møter og workshops på flyktningmottak, og egne møter og workshops med enslige mindreårige.

Samarbeid

Hamar kulturhus, Skaperfesten, Ajer, Børstad og Ener ungdomsskole, Hamar kommune, Hamar kulturhus, øvingslokaler, konserter, kurs etc.

Hamar kommune: teknisk etat, kultur og fritid, helse og omsorg, helsestasjon for ungdom, rekruttering, flyktningetjenesten, Norsk handicapforbund, BuP, rekruttering, Kultur og fritid, Hamar kommune, prosjektsamarbeid, etablert gjeng i Love Tree Art-prosjektet, brukerstyrt senter, sosialrådgivere ungdomsskolene og vgs., Junifestivalene, Kønbandfestivalen, Domkirkeodden, Hedmarksmuseene, Norsk Jernbanemuseum, Åker gård, Stange Kvalifiseringssenter, UKM, Erfaringsbasert Kompetansesenter, NAV, Folkehelsen, kunstnere og kulturarbeidere i Hedmark, Cafè Uno, Røde kors, Mental helse, Helsestasjon for Ungdom, Homestart, BuP, avd. Hamar, Kultur og fritid, Hamar Katedralskole, Storhamar videregående, Børstad.

Utfordringer/ suksesskriterier

Å få flere som trenger tilbudet til å få med flere familiemedlemmer. Forskning viser at dette vil gi større og mer varige positive virkninger. Å få de som trenger tilbudet aller mest til å benytte seg av tilbudet.

Brukermedvirkning og fleksibilitet i forhold til temaer ut i fra hva deltagerne til enhver tid evaluerer og ønsker er viktig. Mange deltagere er mennesker med minoritets-/ flerkulturell bakgrunn. Brobygging mellom kulturelle og religiøse ståsted. Ufarliggjøring av ulikheter viktig.

Erfaringsvis er det ekstra motiverende å ha et konkret visningsrom/arena å jobbe mot. Samarbeid med Hamar Kulturhus, Cafê Uno, Junifestivalene, Kønnbandfestivalen og Hamar bibliotek.