Lek og aktivitet for mestring og opplevelser - gårdsleir på Stall Eivik

Hamarøy frivillighetssentral

Formål

Overordnet målsetting gårdsleiren på Stall Eivik er å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i et ellers lite lokalsamfunn.

Mer konkret skal tilbudet sikre at barn og unge i målgruppen på lik linje med andre skal kunne ha meningsfylte opplevelser og aktiviteter i ferietiden, samtidig som de erfarer mestring på områder de ikke har hatt mulighet til tidligere.

Målet er å gi totalt 70 barn og unge både i og utenfor målgruppen et ferietilbud.

Aktivitet/ innhold

Stall Eivik tilrettelegger for en rekke varierte aktiviteter. Beliggenheten i umiddelbar nærhet til fjell og vann gir muligheter for blant annet kajakkpadling, bading, fjellturer og ballspill.

Anlegget er også et hestesenter og dyrehotell, så rideturer og stell av dyr står sentralt. Det er meningen at barna og ungdommen skal ta del i håndteringen av dyrene og lære om disse og deres egenskaper, spesielt med hensyn til kommunikasjon.

Å lære dyrene å kjenne og mestre å kommunisere med dem oppleves ofte som betydningsfullt.

For deltakere som ikke er vant med dyr fra før, vil dette være særdeles lærerikt. På gården finnes det hunder, katter, kaniner og hester.

Aktiviteter:

  • Kajakkpadling
  • Fri lek ved vann
  • Bål ved strandsone og oppgaver på stranden
  • Hundeturer
  • Stell på dyrehotell og håndtering av de ulike dyrene
  • Aktiviteter med hund, der barna får lære seg enkle dressurøvelser
  • Stell av hest, ridning og kjøring med vogn
  • Lære om hestens plass i småbruk før og nå
  • Fjelltur
  • Lassokasting, både reinlassoteknikk og westernteknikk

40 barn fra 1.- 4. klasse skal tilbys dagsleirer i høstferien. Det vil også være mulig for foreldre å delta sammen med barna.

I sommerferien skal barn og unge fra 4.- 10. klasse tilbys todagersleirer, 30 stykker fordelt på tre omganger.

Målgruppe og rekruttering

Andelen barn og unge med enslige forsørgere og innbyggere med lav inntekt er høyere i Hamarøy enn i landet som helhet, i tillegg er det en relativt høy andel flyktningbarn. Barn som vokser opp med foreldre med rusproblemer og/eller psykiske vansker er også i målgruppen.

Det er nødvendig med tilbud som treffer nettopp disse gruppene. Samtidig er det ønskelig at en andel av deltakerne ikke er i målgruppen. Familiene til de øvrige er også en del av målgruppen.

Alderen er 6-19 år.

For å rekruttere deltakere innenfor målgruppen er det avgjørende med et godt samarbeid med ulike aktører og instanser i Hamarøy kommune. Personalet på det lokale NAV-kontoret legger tilbudet frem for brukerne og bistår dem i søknadsskriving.

Det samarbeides videre med Hamarøy internasjonale senter, som har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger i kommunen, og med avdelingen for psykisk helse og rus i kommunen, som formidler informasjon om tilbudet til sine brukere.

Disse vil bli prioritert fremfor deltakere utenfor målgruppen, som rekrutteres gjennom utlysninger via Frivilligsentralens og kommunens informasjonskanaler, samt annonsering i lokalavisa. Skolene og oppvekstsentrene kan også være et alternativ.

Tverrsektorielt samarbeid

Stall Eivik Dyreferie Sujtto er en familiebedrift på gård med fokus på hund, hest og andre kjæledyr. Driverne har blant annet utdanning innen terapi med hest, fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid, videreutdanninger i psykisk helsearbeid og gårdspedagogikk, samt psykisk helsearbeid for barn og unge.

I tillegg til å være et dyrehotell, tilbyr de kurs innen hest, rideturer og gårdsopplevelser. Samhandling mellom mennesker og dyr er sentralt.

Det er Stall Eivik som utarbeider og gjennomfører det praktiske tilbudet og vil være nær samarbeidspartner for Hamarøy frivilligsentral. Tilbudet er utviklet gjennom samarbeid mellom disse to aktørene.

Hamarøy frivilligsentral har etablert kontakt med NAV Hamarøy. Hamarøy internasjonale senter er fast samarbeidspartner for Frivilligsentralen når det kommer til gjennomføring av ulike inkluderingstilbud i kommunen, og vil være en sentral aktør for å nå ut til målgruppen.

Avdeling for psykisk helse og rus samarbeider med frivilligsentralen om andre sosiale tilbud i Hamarøy og vil være viktig som videreformidlings- og informasjonskanal ut til målgruppen for tilbudet.

For øvrig er Hamarøy kommune en naturlig samarbeidspartner for Frivilligsentralen i de fleste prosjekter og ellers virksomhet. I dette tilfellet vil samarbeid mellom Hamarøy kommune og frivilligsentralen består blant annet av formidling av tilbudet ut til deltakere utenfor målgruppen.

Utfordringer/ suksesskriterier

Noen utfordringer knyttet til rekruttering av deltakere fra egen kommune. Spesielt vanskelig å rekruttere barn og unge fra flyktningfamilier og det jobbes med å se videre på mulige løsninger.

Andre relevante sider ved tilbudet

Forebygging og utjevning av sosiale forskjeller gjennom lek og aktivitet som metode for læring og mestring. Bruk av dyr er en litt annerledes og spennende tilnærming.

Nærhet til naturen, samspill og kommunikasjon med både dyr og mennesker skal gi deltakerne mulighet til å oppleve mestring på nye arenaer i livet.

Prosjektet anses som vellykket, det har skapt en alternativ mestringsarena for målgruppen og virket samlende og lærerikt for alle deltakere.