Forandringshuset ferie- og helgetilbud

Norges KFUK-KFUM

Formål

Målet med tilbudet Forandringshuset er å inkludere ungdom og barnefamilier berørt av fattigdom i et kvalitativt godt ferie- og helgetilbud hvor deltagerne selv skal være med på å utforme og gi innhold til aktivitetene.

I tillegg er det ønskelig å skape ung medvirkning, bidra til å løfte frem gode rollemodeller og å gi arbeidstrening og reell jobberfaring til ungdommene i målgruppen.

Målet er å

  • etablere gode rutiner i forkant av prosjektoppstart for samarbeid med kommune/bydel og andre sentrale aktører med hensyn til rekruttering av barn og unge i målgruppen.
  • etablere rutiner for å koordinere tilbudet i Bergen, Haugesund og Oslo og se det i sammenheng med andre tiltak for målgruppen i regi av kommunale og ideelle aktører. Det er et mål å levere på de behov som finnes blant barn og unge og som per i dag ikke dekkes.
  • gi ungdom og familier i målgruppen eierskap til aktivitetene ved å inkludere dem i planlegging og gjennomføring.

Aktivitet/innhold

Tilbudet består av en rekke lavterskeltilbud med barn/unge fra lavinntektsfamilier som hovedmålgruppe. Tilbudene er gratis og gir barna mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med jevnaldrende. Tilbudet skal ikke oppleves som et «fattigdomstilbud», men et aktivitetstilbud.

I tillegg rekrutteres unge fra lavinntektsfamilier som frivillige og de får dermed mulighet til ledertrening og erfaring som kan være nyttig for videre arbeidsliv.

Det er et større tilbud med aktivitet både i Oslo (Bydel Gamle Oslo), Bergen (Laksevåg bydel), Haugesund og Drammen.

Aktivitetene på de ulike stedene har fellestrekk, men tilpasses slik at de svarer på lokale behov og treffer målgruppen.

Tilbudet vil på hver sin lokasjon inkludere følgende aktiviteter for barn og unge i målgruppen:

  • Ferietilbud (påske-, sommer-, høst-, vinter- og juleferie)
  • Åpent hus på vanlige arbeidsdager i skoleferien
  • Aktiviteter og enkle utflukter evt. arrangement/konserter
  • Ferieleir med overnatting på leirsted
  • Én uke gratis aktivitetstilbud i skolens sommerferie.

SommerCamp for jenter – United Sisters på Rønningen Folkehøgskole, Oslo.

Deltakere fra alle forandringshus. En uke full av aktiviteter og opplevelser både på skolen og i skolens nærområde (Oslo)

Kulturskole – musikk

Én uke. På sommerkulturskolen får ungdom undervisning i sang, musikk, drama, dans, film og media, lederskap og eventplanlegging.

Unge mottar undervisning og øver i fellesskap over fem dager inn mot en felles forestilling som setter alle de ulike delene sammen til en helhet.

Forandringshuset har avtaler og nettverk og det er etablert en base av unge frivillige ledere som er gode på å skape et inkluderende miljø, og erfarne instruktører innen de ulike kulturfeltene.

Det rekrutteres hele tiden nye frivillige både gjennom eget nettverk og gjennom portaler som frivillig.no.

Workshop-uke

Én uke per destinasjon. Ulike workshops gjennomføres av et team av fagpersoner (bidrag fra Forandringshuset teater, studio, film, smaksverkstedet, SALSA, mestringsarbeid og så videre).

Hver enkelt fagperson knytter seg opp mot to eller flere frivillige på hvert forandringshus som gjennom sommerworkshop får faglig påfyll og opplæring og kunnskap til å kunne drifte workshops på respektive hus etter sommerferien.

I Loddefjord er Forandringshuset en del av Aktiv Sommer i Bergen Vest, som blir koordinert og arrangert av Kulturkontoret (en markedsføringskanal for å nå ut til flest mulig barn og unge i målgruppen).

Alternativ jul

Alternativ julefeiring med mat, underholdning og ulike aktiviteter.

Rusfri nyttårsfest

Rusfri nyttårsfeiring med mat, musikk og aktivitet.

Vintercamp til Valdres folkehøgskole

Tre dager, to overnattinger. Deltagere fra alle forandringshus. Ansatte: Valdres folkehøgskole + stipendiater.

SommerCrew

For å gjennomføre aktivitet og sikre ung medvirkning på organisatorisk nivå er det ønskelig med et sommercrew. Det innebærer følgende: ungdom i alderen 18-25 år får betalt sommerjobb, fem per Forandringshus. 

Første uke: opplæring, ledertrening, teambygging, planlegging. Andre uke: kulturskole og ansvarlig for ettermiddagene med middag og filmkveld og så videre. Tredje uke: åpent hus – workshopaktiviteter og ansvarlig for ettermiddagene med middag og filmkveld og så videre.

Åpent hus/workshopuke

Tre til fem dagers aktivitetsuke med base på Forandringshuset, med dagsutflukter til nærliggende attraksjoner eller lignende.

Innholdet i aktivitetsukene i skolens ferier avhenger av hva ungdommene i målgruppen ønsker seg.

Eksempler kan være dans, drama, musikkstudio, workshops inn mot åpen scene (ungdommene læres opp i lyd, lys og sceneproduksjon).

I tillegg vil det kunne tilbys lavterskel dagaktiviteter som bowling, kino, klatrepark, badeland et cetera.

God erfaring med å benytte referansegrupper bestående av deltagere fra aktivitetenes målgrupper for å planlegge.

Helgetilbud

Åpent hus på Forandringshuset 20 lørdager x 4: åpne, tilgjengelige og rusfrie møteplasser for ungdom på alle fire lokasjonene.

Deltagere i målgruppen etterlyser både et "værested" og et kvalitativt godt aktivitetstilbud.

Ønsker å tilrettelegge for begge deler ved å ha "åpent hus" for ungdom minimum 20 lørdager på hvert Forandringshus i løpet av året.

Målgruppe og rekruttering

Forandringshuset Grønland, Drammen og Loddefjord

Primærmålgruppe: Ungdom i alderen 13-26 år fra lavinntektshusholdninger. Særlig fokus på å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn.

Sekundærmålgruppe: Ungdom i alderen 13-26 år som ikke er berørt av fattigdomsproblematikk.

Unge voksne (20-35 år) og voksne rekrutteres som frivillige medarbeidere til aktivitetene.

Forandringshuset Haugesund

Ferieaktiviteter.

Primærmålgruppe: Familier med barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblematikk. Særlig fokus på å rekruttere familier som er deltagere i kommunens introduksjonsprogram.

Sekundærmålgruppe: Aktive familier som vil delta i et mangfoldig felleskap. Unge voksne (20-35) og voksne rekrutteres som frivillige medarbeidere til aktivitetene.

Forandringshuset har frivillige som kjenner lokalmiljøet. KFUK-KFUM har et stort nettverk av medlemmer og frivillige som er bosatt i lokalmiljøet, jobber der eller er engasjert i området.

Disse har i løpet av det første året med helge- og ferieaktivitet knyttet god kontakt både med skoler, andre aktører på ungdomsfeltet og med ungdommene selv.

Gjennom større synlighet og mer aktivitet i lokalmiljøene rekrutteres lokale frivillige ildsjeler.

I Haugesund kommer flere av de som har hatt arbeids- og språktrening i kaféen tilbake for å bidra som frivillige, en stor ressurs i rekruttering av nye deltakere.

På alle fire lokasjoner ser det samarbeid med de av kommunens/bydelens tjenester som er i kontakt med målgruppen. Det ansees som avgjørende at disse aktørene bidrar i informasjonsarbeid og med rekruttering.

Deltagerne på Forandringshuset får eierskap og ansvar: Alle aktivitetsgrupper på Forandringshuset har ansvar for å drive sin gruppes arbeid fremover og rekruttere til den aktiviteten de er en del av.

Erfaringene viser at ungdommene som får mulighet til å forme tilbudet de er en del av er de som har rekruttert flest nye brukere.

Utadrettet aktivitet i lokalmiljøet: Forandringshuset samarbeider med lokale skoler og kommunenes oppsøkende tjenester (Utekontakt, Ung Arena, 13-20, og liknende).

Samarbeid

Forandringshuset Norge

Partneravtale med Fryshuset (Sverige) om tett samhandling, erfaringsdeling og utveksling av konsept. Fryshuset har mer enn 30 års erfaring med forebyggende barne- og ungdomsarbeid – og har flere konsepter som retter seg mot barn og unge som er berørt av fattigdom.

Forandringshuset Drammen

Fjell Kulturkirken/Kirkelig Dialogsenter Drammen: Bruk av arena, nettverk, rekruttering og samarbeid om helgetilbud.

Drammen Kommune: Fjell 2020 (statlig/kommunalt områdeløft). Nettverk, rekruttering, erfaringsdeling.

Avdeling Fritid og Interkultur: Nettverk, rekruttering, erfaringsdeling, bruk av arena og samarbeid om etablering av lokale ferie- og helgetilbud.

Familiehjelpen: Nettverk, rekruttering av unge i målgruppen.

Drammen og omegn tro- og livssynsforum: Nettverk og rekruttering.

Drammen Røde Kors: Bruk av arena, Fellesverket.

Er også i dialog med andre aktører: SLT-koordinator, skoler, politi, Drammen moské, Uteteamet, Buskerud innvandrerråd, Introsenteret, Fjell bo og servicesenter.

Forandringshuset Haugesund

Haugesund Kommune, Flyktningtjenesten: Formelt samarbeid, bidrar til rekruttering av deltagere i målgruppen ved å gjøre tilbudet kjent for familier, barn og unge som er en del av introduksjonsprogrammet i Haugesund kommune.

Flyktningtjenesten stiller med fast kontaktperson. Haugesund Kommune v/SLT-koordinator bidrar til rekruttering og at tilbudet koordineres og samkjøres med andre tilbud og initiativ for målgruppen (for eksempel kommunens ferieklubb).

Haugesund KFUK-KFUM: Bruk av arena, Haraldsgaten 70 og Vigdarheim (leirsted), ansattressurser, samarbeid om aktiviteter Kirkens Bymisjon: Bymisjonens utlånssentral "Skattekammeret".

Forandringshuset Grønland (Bydel Gamle Oslo)

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, Enhet for forebyggende tjenester for barn og unge bidrar til koordinering og samkjøring av tilbudet i bydelen.

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Tøyen deltar i styringsgruppa for Forandringshuset Grønland, med hovedansvar for å samkjøre aktivitetstilbudet med andre tilbud i bydelen og sikre samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene som jobber på barne- og ungdomsfeltet.

Oslo kommune, bydelsadministrasjonen: Dialog og samhandling for å tilby supplerende tilbud.

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, Senter for flyktningkompetanse og integrering (SeFI): Ønsker dialog om hvordan de best kan jobbe sammen for bedre integrering av nybosatte flyktninger og innvandrere i bydelen.

Jordal ungdomsskole, Bydel Gamle Oslo: Tett samarbeid med mht. rekruttering og informasjon. Fokus på å samarbeide enda tettere (deltakelse foreldremøte, dramapedagogisk samarbeid om menneskerettigheter, rekruttering ferie- og helgetilbud).

Oslo og Akershus KFUK-KFUM (OAK): Rekruttering av frivillige, samkjøring sommerferietilbud, administrative ressurser.

Samarbeider også med andre aktører: UngDebatt, Freethem, Amnesty, SNU, Språk og Kultur, KFUK-KFUM global, MIR, Campcom, Ung i Kor, Oslo Afro Arts festival og interkulturelt museum.

Forandringshuset Loddefjord (Bydel Laksevåg i Bergen)

Bergen kommune, kulturkontoret: Samarbeid om lokaler.

Samarbeider tett med politiet og kjøpesenter om oppfølging av ungdommer som blir tatt i tyveri/hærverk og rekrutterer ungdommer inn i Forandringshuset sitt arbeid.

MO-LA-stiftelsen (Meningsfull Oppvekst i Laksevåg): Tett dialog og samhandling for å etablere supplerende tilbud på Elvetun. Bidrar med et stort fagnettverk.

Loddefjord skole: Disponere skolens arealer (gymsal, SFO, svømmehall etc.)

Utfordringer/ suksesskriterier

Som aktør er det viktig å være i kontinuerlig endring for å sikre at tilbudet som gis svarer på barn og unges behov. Forandringshuset gir rom for barn og unges liv og engasjement, og jobber særlig med å gi deltakerne muligheten til selv å forme og gi innhold til aktivitetene.

Legge til rette for ung medvirkning som kan bidra til å løfte frem gode rollemodeller, gi arbeidstrening og erfaring til ungdommene i målgruppen.

Tilbudene har et omfattende samarbeid med andre instanser i regionene, og det er fokus på at tilbudet skal være et supplement til eksisterende tilbud og ikke stå i konkurranse.