Relevante statistikkilder og indikatorverktøy med data på kommunenivå

 • Kommunestatistikk om fattigdom i barnefamilier. På barnefattigdom.no finner du statistikk over barnefattigdom i norske kommuner, med indikatorer knyttet til barn som lever i risiko for fattigdom. Du kan sammenligne din kommune med andre. For større byer finnes tall på bydelsnivå, og for enkelte bydeler i Oslo er det også tall på delbydelsnivå. Siden er utviklet av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Folkehelse i kommunen. Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler gir informasjon for fylker, kommuner og bydeler, tilgang til statistikkbanker, veiledninger og artikler.
 • Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Det finnes også statistikk for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.
  • brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.
 • Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.
 • Tall og statistikk over integreringen i Norge – På nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) finner du tall og statistikk over integreringen i Norge. Temaer som trekkes fram er: Befolkning og bosetting, skole og utdanning, kvalifisering og intro, arbeid og levekår og tilskudd. Du kan finne tall for alle kommuner, fylker, bydeler og næringsregioner i Norge.
 • Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis i alle landets kommuner og fylkeskommuner.  På ungdata.no finner du informasjon om hvordan det er å vokse opp ulike steder i Norge. Blant temaene er rus, venner og framtid. Muligheter for å sammenligne tall fra kommuner og fylker.
 • Barnevern kommunemonitor -  en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.
 • Oppvekststatus presenterer tall, fakta og forskning om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag. Blant temaene er familie, omsorg og relasjoner, barnehage og skole, fritid, samfunnsdeltakelse, vold, overgrep og mobbing, samt mindreårige asylsøkere og flykninger. Siden er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
 • Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om for eksempel pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Begrensninger for små kommuner

Små kommuner vil ikke finne tall for alle temaområder i disse verktøyene. Det skyldes både personvern og at tallgrunnlaget kan være for spinkelt til å gi meningsfylt statistikk. I slike tilfeller kan det være en løsning å bruke alternative indikatorer eller bruke tall for fylket og sammenliknbare kommuner.