Folkehelsearbeid handler blant annet om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven):

§ 1 første ledd sier at formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

§4 andre ledd kobler kommunens folkehelsearbeid til lokal utvikling og kommunal planlegging.

§ 5 pålegger kommunene å ha oversikt over befolkningens helsetilstand og ulike påvirkningsfaktorer. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Publisert 29. august 2018
Oppdatert 29. august 2018