Ni av ti er fornøyde med den hjelpen de får i en ny brukerundersøkelse ved familievernkontorene. Samtalene bidrar til at de fleste familiene samlet sett får det bedre. Likevel viser undersøkelse at det er liten kjennskap til familievernet i befolkningen. 

Brukerundersøkelse viser fornøyde familier

En brukerundersøkelse gjennomført ved alle familievernkontorene viser at de aller fleste som har fått hjelp fra familievernet mener at samtalene bidrar til at familien får det bedre. Syv av ti mener at samtalene i stor grad hjelper dem til å forstå sin partner eller tidligere partner bedre. Mange forstår hverandre og barnas behov bedre etter samtaler, og barna er positive til å bli med. Hele 93 prosent vil anbefale andre å benytte tjenesten.

I familievernet har det i de senere årene vært en økende bevissthet om at det er viktig å involvere barna i samtalene. Det gjelder både i mekling og i foreldresamarbeidssaker. De alle fleste av barna som deltok i brukerundersøkelsen og som har vært med i samtalene på familievernkontoret er positive til å være med. Ni av ti syns det var fint å snakke med den som jobbet der.

Alle som var innom familievernkontorene i løpet av undersøkelsesperioden ble invitert til å delta, og i overkant av 5000 voksne og 340 barn besvarte undersøkelsen.

Befolkningsundersøkelse viser liten kjennskap til tjenesten

I tillegg til brukerundersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse om befolkningens kjennskap til og inntrykk av familievernet. Resultatene viser at det er gjennomgående lav kjennskap til familievernkontorene i befolkningen. Mange par og familier vet ikke at de kan få hjelp av familievernet før problemene vokser seg for store. Mange har også høy terskel for å oppsøke familievernet, og kommer først og fremst om de har store konflikter i familien eller når de opplever samlivsbrudd.

Resultatene fra befolkningsundersøkelsen brukes nå for å planlegge arbeidet videre med å gjøre familieverntjenesten bedre kjent og tilpasset brukernes behov, og for å gi hele befolkningen et likeverdig tjenestetilbud.

Undersøkelsen ble gjennomført med et landsrepresentativt utvalg på 3000 personer i alderen 20-65 år. Begge de to undersøkelsene er gjennomført av analysebyrået Sentio Research på oppdrag fra Bufdir.