For å få en helhetlig innsats overfor barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger, har Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet gitt likelydende oppdrag til de relevante etatene som er underlagt dem. I dette deloppdraget skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir), Politidirektoratet (POD), Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som var innhentet i tidligere deloppdrag, utarbeide en samlet vurdering av utfordringsbildet og komme med anbefalinger til departementenes videre arbeid. Oppdraget er avgrenset mot universelle og strukturelle forebyggende tiltak. Vi vil likevel fremheve betydningen av slike innsatser for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Det pågår også andre arbeider av betydning for oppdraget. Disse omtales kort i rapporten. Beskrivelse og oppsummering av utfordringene er delt inn i fire kapitler. Ett kapittel omtaler utfordringer som gjelder både for barn og unge som bor hjemme, på barnevernsinstitusjon og for dem som begår lovbrudd. Det er et kapittel om utfordringer for barn og unge som bor hjemme, deretter et kapittel om utfordringer for dem som bor på barnevernsinstitusjon og et kapittel om straffereaksjoner for dem som begår lovbrudd. Anbefalingene kategoriseres på samme måte.

112 s., utgitt av Bufdir i 2021.