Hafstad, Gertrud Sofie og Augusti, Else-Marie | Haugen, Linn-Eirin Aronsen

Denne rapporten er den andre i en større studie av utsatte barn og unge og Covid 19-pandemien, som NKVTS gjør på oppdrag fra Bufdir. Fokuset i denne rapporten er på ungdom som lever på barnevernsinstitusjon og er under offentlig omsorg. Studien er en digital spørreskjemaundersøkelse gjennomført på norske barnevernsinstitusjoner i januar og februar 2021. Totalt 90 ungdommer i alderen 12–18 år deltok. Dette tilsvarte en responsrate på 12 % ut fra antall plasser på de deltakende institusjonene. Det var like mange gutter som jenter som deltok. Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer som har bodd på barnevernsinstitusjon under koronapandemien har følte seg trygge og hatt tillit til de voksne på institusjonen. De opplever muligheter for medvirkning og å bli invitert med på samarbeid knyttet til sin egen livssituasjon. Samtidig førte koronapandemien med seg mindre grad av kontakt med familie og andre nærstående, redusert kontakt med barnevernstjenesten, opplevelser av ensomhet og frykt og bekymringer rundt pandemien som overgikk det ungdom som ikke bor på barnevernsinstitusjon har fortalt om i en annen undersøkelse. Ungdommene i denne studien har også opplevd at koronapandemien har medført mindre tid til oppbyggelige aktiviteter og sosialt samvær både med jevnaldrende og voksne på institusjonen. Det er imidlertid viktig å ta med seg at vi i denne undersøkelsen nådde et lite utvalg av ungdommene på institusjon i Norge. Det er også sannsynlig at ungdommene som hadde det vanskeligst ikke ble med på undersøkelsen. Dette vil redusere treffsikkerheten når vi prøver å si noe om denne gruppen som helhet, og vi kan ha underestimert mulige negative konsekvenser pandemien kan ha hatt for ungdom på barnevernsinstitusjon. En tidligere delstudie “Barn, ungdom og koronakrisen” fokuserte på vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom under nedstengingen våren 2020. Som en del av oppdraget skal det også gjennomføres en studie av meldinger til barneverntjenesten før, under og etter pandemien.

38 s., utgitt av NKVTS i 2021.