Nøkleby, Heid og Borge, Tiril Cecilie | Johansen, Trine Bjerke

Folkehelseinstituttet publiserte en hurtigoversikt om konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unge i januar 2021. I mars 2021 ba Bufdir FHI om å utføre en oppdatering. Vi har gjennomført en hurtigoversikt der studienes validitet kun ble vurdert av én forsker, sammenstillingen av funn er forenklet, og resultatene er ikke vurdert med GRADE. Et systematisk litteratursøk gav 8388 referanser som vi gjennomgikk, derav 751 fulltekster. Vi inkluderte 81 studier fra 22 OECD-land, inkludert 16 fra Norge. De fleste studiene samlet inn data vår/sommer 2020 og hadde et longitudinelt design. Resultatene i fem tematiske kategorier: Familieforhold, vold og barnevern (n=24): Studier viste en klar nedgang i rapportering av vold mot barn. Overordnet var det en svak tendens til negative konsekvenser av nedstenging på familiefungering og foreldreskap. Psykisk helse – generell populasjon (n=20): Studier fant blandede resultater for de fleste psykiske helseutfall. Barn og unge fra visse undergrupper så ut til å bli betydelig mer negativt påvirket av pandemien. Psykisk helse – grupper med spesifikke lidelser /funksjonsnedsettelser (n=18): Kvantitative studier viste få endringer våren 2020, mens kvalitative studier viste mange utfordringer, men også noen positive erfaringer. Psykisk helse – bruk av helsetjenester (n=8): Studier viste en nedgang i inntak til psykisk helsevern våren 2020, mens barn og unge som kom i behandling så ut til å ha et alvorligere symptomtrykk. Læring og skole (n=11): Studier viste opplevd og faktisk læringstap i grunn- og videregående skole. Det var ulikheter mht. trivsel i hjemmeskolen og forskjeller mellom grupper. På alle de fem tematiske områdene fant vi flere sårbarhetsfaktorer, dvs. faktorer (på ulike nivåer) som gjorde barn og unge mer sårbare for negative virkninger av pandemien. Det er et stort behov for studier med lenger oppfølgingstid. En videopresentasjon av rapporten kan sees på Youtube https://youtu.be/b5ukBPVoNpM

123 s., utgitt av FHI i 2021.