Westby, Lena Catherine Lossius

Denne avhandlingen retter fokus mot utsatte og sårbare barnefamilier som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Avhandlingen benytter livshistorier fra foreldre som er direkte berørt av møter med det norske barnevernet. Livshistoriene danner utgangspunkt for narrative analyser av prosesser foreldrene kommer inn i og hvordan prosessene blir sammenvevde med ulike former for marginalisering. Avhandlingen diskuterer hvordan sårbare barnefamilier i samspillet med barneverntjenesten kommer inn i prosessorer som både svekker og forsterker marginaliseringsprosessene som rammer familiene. Foreldrenes livshistorier, og foreldrenes subjektive opplevelser og erfaringer knyttet til deres møte med det norske barnevernet og «et offentlig narrativ» relatert til omsorg, oppdragelse og beskyttelse av barn og ivaretakelsen av barns rettigheter, er avhandlingens hovedtema. Hensikten med avhandlingen er å få utvidet kunnskap om de mest sårbare barnefamilienes perspektiv fra møter med barnevernet slik at barnevernet i større grad kan møte disse familiene med hensiktsmessig hjelp i realiseringen av barnets beste.

324 s., utgitt av Høgskolen i Innlandet i 2021.