På oppdrag fra Bufdir gjennomfører Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad en følgeevaluering av fem tiltak som inngår i kompetansestrategien «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024». Følgende fem tiltak inngår i evalueringen: kommunale læringsnettverk, dialogmøter for den enkelte tjeneste, veiledningsteam, nye videreutdanninger i barnevern og tjenestestøtteprogrammet. Kompetansestrategien angir retningen for ønsket kvalitets- og kompetanseutvikling i kommunalt barnevern. Strategien har følgende to hovedmål: Tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet og God kvalitet over hele landet. Kompetansestrategien skal føre til en felles faglig plattform for barnevernet, mer enhetlig praksis i kommunene, og et bedre samarbeid mellom kommuner for å få sterkere fagmiljøer og mindre sårbarhet i små barneverntjenester Denne rapporten er andre delrapport for tiltaket videreutdanninger, og presenterer en statusmåling fra studieåret 2019/2020.

48 s., utgitt av Oslo Economics i 2020.