Formålet med oppdraget har vært å gi en systematisk sammenstilling av kunnskap om betydning og ivaretakelse av fysiske omgivelser ved utforming av formålsbygg rettet mot barnevernsinstitusjoner og familievernkontor. Sammenstillingen omhandler blant annet kunnskap fra eksisterende forskning og litteratur om sentrale dilemmaer som må avveies og ivaretas i utformingen av institusjonsbygg og familievernkontor. Dette inkluderer eksempelvis hvordan man sikrer fleksibiliteten som kreves for å imøtekomme endringer i behov, samtidig som man ivaretar et behov for forutsigbarhet og hvordan man kan gjøre institusjonen «hjemmekoselig» samtidig som man ivaretar behov for funksjonalitet og sikkerhet- og oversiktshensyn. Sammenstillingen er gjort på oppdrag fra Bufdir.

73 s., utgitt av Deloitte i 2020.