Ormstad, Sari Susanna og Hestevik, Christine Hillestad | Munthe-Kaas, Heather Menzies | Blaasvær, Nora | Muller, Ashley Elizabeth | Berg, Rigmor C.

Ifølge barnevernloven har alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter rett til å medvirke i alle forhold som vedrører dem selv. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter og skal bli lyttet til. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket en oversikt over forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet: hvordan barn og unge involveres i barnevernet, barn og unges opplevelser med og preferanser for medvirkning, dilemmaer knyttet til medvirkning, og effektene av medvirkning. Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt, det vil si en presentasjon av studiene sortert etter forskningsspørsmål. Vi inkluderte studier publisert i 2000-2020, utført i de nordiske land, Irland, Storbritannia, Nederland eller Belgia. I denne kartleggingsoversikten fant og inkluderte vi svært mange studier fra land som bruker BBIC-modellen (Barns behov i sentrum) ved kartlegging og undersøkelse i barnevernssaker og som av den grunn er ‘lett’ å sammenligne med Norge. Videre var det 16 primærstudier fra Norge og 11 fra Sverige. Vi vurderer det derfor som sannsynlig at resultatene fra denne oversikten er overførbare til en norsk kontekst. Det fins mye forskning om barn og unges opplevelse av egen brukermedvirkning i møte med barnevernstjenester, samt dilemmaer med og barrierer for brukermedvirkning. Fremtidig forskning burde undersøke effekt av brukermedvirkning på barnas helse og velferd.

163 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.