Hestevik, Christine H. og Steiro, Asbjørn | Smedslund, Geir | Harboe, Ingrid

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge norsk forskning om forebyggende- og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner. Formålet med oppdraget er å få oversikt over hva som finnes av forskning på feltet, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull. Kartleggingen skal inngå i grunnlaget for å foreta kunnskapsbaserte prioriteringer for videre forskning på feltet. Vi identifiserte totalt 74 norske studier hvorav 30 var om forebyggende tiltak, 39 om hjelpetiltak, og fem studier omhandlet både forebyggende- og hjelpetiltak. Når det gjelder begge typer tiltak, blir et bredt spekter av tiltak beskrevet i forskningen. Hovedvekten av disse er rettet mot personer som er utsatt for vold og overgrep og familier. Tiltak rettet mot utøvere av vold og kompetansehevende tiltak for personer som arbeider med utsatte for vold og utøvere av vold ser ut til å være mindre prioritert. Forskning på tiltak for personer med psykiske lidelser, rusproblemer og voksne og barn med særskilte hjelpe- og omsorgsbehov, samt tiltak knyttet til seksuell legning og kjønnsidentitet ser også ut til å være lite prioritert. Hovedvekten av forskningen er på tiltak innen barnevern, kommunehelsetjenesten, skole/barnehage og politi/rettsvesen/kriminalomsorg, og det er lite forskning på tiltak innen andre relevante arenaer. De fleste av studiene er kvalitative studier som utforsker erfaringer med ulike tiltak. Det er svært få studier som ser på effekt av tiltak og på sammenhenger og mulige årsaker til hvorvidt tiltak er effektive eller ikke for ulike grupper i befolkningen.

73 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.