Aase, Heidi og Lønnum, Kyrre | Sørlie, Mari-Anne | Hagen, Kristine Amlund | Gustavson, Kristin | Utgarden, Inger-Hege

Vold og annen kriminalitet har alvorlige konsekvenser for offer, utøver og samfunnet. Det er derfor viktig å forebygge kriminalitet blant barn og ungdom og å hjelpe de som allerede har utøvd kriminelle handlinger til å utvikle positiv tilknytning til samfunnet og å hindre gjentakelse. Denne rapporten er et svar på oppdraget fra Bufdir om å oppsummere frontforskning om hvordan vi kan forhindre at barn i risiko starter med kriminalitet eller fortsetter i en kriminell løpebane. Vurderinger og råd er basert på innspill fra nasjonale og internasjonale eksperter, relevante kunnskapsoppsummeringer og forskning, forfattergruppens egen kompetanse, og på kunnskap og erfaringer fremkommet gjennom drøftinger og innspill fra bruker- og referansegruppe. Rapporten vil ikke gi en fullstendig oversikt over og vurdering av alle innsatser, programmer og tiltak som eksisterer i Norge eller internasjonalt på feltet forebygging av atferdsproblemer og kriminalitet blant barn og unge. Den vil heller ikke gi et utdypet og nyansert bilde av alle kjente mekanismer og teorier for utvikling og opprettholdelse av kriminalitet. Fokus vil være på tiltak for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer og kriminalitet, men også på forutsetninger for god forebygging og behandling. Slike forutsetninger inkluderer å involvere barn som berøres av tiltakene i tilrettelegging, innhold og evaluering, og å sørge for god implementering og kvalitetssikring i tjenestene. I tillegg til å benyttes i regjeringens videre arbeid med dette temaet, er vårt mål at rapporten skal være relevant for fagpersoner innen ulike fagfelt og gi et velbegrunnet grunnlag for planlegging og implementering av tiltak.

228 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.