Bufetat, region nord har over mange år jobbet med å etablere og utvikle en fagmodell som ivaretar behovene til den enkelte ungdommen og deres familier under institusjonsbasert omsorg og endringsarbeid. I de senere år er det erfart at ungdommer som plasseres i institusjoner, ofte har alvorlige og vedvarende psykiske lidelser (Kayed mfl. 2015). Dette har utfordret metodevalg for endringsarbeid, og institusjonene må i større grad innrette metodevalg ut fra konkrete psykiske lidelser og fungering. Sammen med University of Washington, USA, har Bufetat, region nord tilpasset en fagmodell til kulturelle og juridiske forhold for institusjonsbehandling i Norge. Modellen tar utgangspunkt i behandlingsmetoden dialektisk atferdsterapi (DBT). Etter tilpasning og bearbeiding til norske forhold har modellen fått navnet ´Omsorgs- og endringsmodellen´- OEM. Som navnet tilsier er kjernen i modellen å balansere omsorg og aksept av egen situasjon, med behovet for endring og læring av nye ferdigheter.

9 s., utgitt av Bufetat i 2020.