Falch-Eriksen, Asgeir og Dæhlen, Marianne

I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen var rettet mot tre språkgrupper i Norge: polsk, somali og engelsk. Kampanjen ble gjennomført i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I prosjektet «Barnevern i møte med mangfold» har NOVA evaluert kampanjen på oppdrag fra Bufdir. Her presenteres kampanjen, prosjektet og resultatene fra evalueringen. Tillit – ikke informasjon. Slik det framgår av mandatet til informasjonsarbeid, så er det en generell målsetting å sikre folks tillit til tjenesten. I og med at kampanjer alltid skal ha et klart siktemål om endring, så bør framtidig kampanjearbeid søke å påvirke folks forventninger til norsk barnevern, og som derigjennom kan reparere mistillit eller etablere tillit der det er mulig.

4 s., utgitt av NOVA i 2019.