Formålet med oppdraget var å få bedre forutsetninger for å ta gode beslutninger knyttet til gjennomføring av tiltak 6 i foreldrestøttestrategien, «Digital fagstøtte til tjenestene», samt for oppfølging av arbeidet med nasjonal plan for hjelpetiltak. Bufdir har engasjert Oslo Economics til å utrede plassering, organisering, utvikling og drift av en digital fagstøtte rettet mot foreldrestøttende tjenester i kommunene. Bufdir ønsket å vite om en digital fagstøtte vil være økonomisk lønnsom, hvordan en digital fagstøtte best organiseres og plasseres. Foreldrestøttestrategien har som mål å gi relevante tjenester i kommunene bedre oversikt over kunnskapsbaserte metoder og tiltak i det foreldrestøttende arbeidet. Fagstøtten er tenkt å inneholde et register over kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogrammer, andre foreldrestøttende tiltak og andre hjelpetiltak i barnevernstjenesten. Analysen i rapporten er basert på informasjon fra i hovedsak tre kilder/metoder: Tilgjengelig og relevant litteratur, en spørreundersøkelse til et utvalg kommuner herunder dybdeintervjuer med utvalgte representanter fra kommunene samt samfunnsøkonomiske analysemetoder. Oslo Economics vurderer at det er sannsynlig at tiltaket digital fagstøtte er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Analysen viser at det kreves beskjedne effekter på nyttesiden i form av redusert tidsbruk, forebygging mot mer omfattende tiltak i barnevernet og helsegevinst til berørte personer for at nytten av tiltaket skal veie opp for kostnadene når en vurderer nyttevirkningen hver for seg. Samlet sett vil det i praksis trolig oppstå en kombinasjon av nyttevirkninger og summen av nyttevirkningene vil overstige kostnadene for tiltaket. Fagstøtten kan enten etableres på Bufdir.no eller Ungsinn.no. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, tilsier funnene i rapporten at det er sentralt å sikre høy kjennskap til fagstøtten i målgruppen (kommunale tjenesteansatte). Videre viser funnene i analysen at både faktisk kvalitet i fagstøtten (kvaliteten på informasjonen fagstøtten inneholder) og kommunale tjenesters tillit til at fagstøtten gir god kvalitet (opplevd kvalitet) er forutsetninger for at tiltaket skal få en vellykket gjennomføring. Respondentene påpeker at tryggheten om at informasjonen fagstøtten presenterer er faglig kvalitetssikret og i tråd med nasjonale føringer er viktig og at Bufdir kan gi den garantien. I analysen har det også kommet frem behov for at en digital fagstøtte bør trekke frem erfaringer fra kommuner og at det er viktig å sikre en brukervennlig løsning som ikke er for tidkrevende å benytte seg av. Bufdirs vurdering er at digital fagstøtte vil gi kommunene et bedre grunnlag for å tilby innbyggerne godt tilpasset foreldreveiledning. En digital fagstøtte vil ha synergieffekter med den styrkede tilskuddsordningen (til kommuner) for foreldrestøttende tiltak og andre barnevernstiltak. Kommuner kan i framtiden få oversikt og kjennskap til foreldrestøttende tiltak og hjelpetiltak i barnevernet samtidig som de kan søke om oppstartsmidler for å styrke sitt lokale foreldrestøttearbeid.

43 s., utgitt av Oslo Economics i 2019.