Kristofersen, Lars Bjarne

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan true deres helse og utvikling «får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Barns behov skal dekkes i alle geografiske områder. Hvordan er barneverntiltak fordelt mellom barnevernregionene, fylkene og de største kommunene de seinere åra? Finnes det sammenhenger mellom barneverntiltak og vedvarende lavinntekt i barnefamilier som bør utforskes grundigere? Enkelte typer av regionale variasjoner i barneverntiltak er minst like store nå som for 15-20 år siden. For eksempel plasserer Skien kommune nesten tre ganger så høy andel barn og unge utenfor hjemmet som Sandnes kommune i 2016. Andel barn og unge i vedvarende lavinntektshushold har økt og varierer regionalt uten at barnevernets innsats alltid følger opp.

6 s., utgitt av Fellesorganisasjonen i 2018.