Hyggen, Christer og Brattbakk, Ingar | Borgeraas, Elling

Denne rapporten samler og systematiserer norsk, nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av oppvekst i lavinntektsfamilier med hovedvekt på forskning som er relevant for norske forhold. Kunnskapsoppsummeringen bygger på et omfattende litteratursøk. Vi har lett etter forskning som kan etablere sannsynlige sammenhenger mellom mangel på økonomiske ressurser på husholdsnivå og uheldige utfall for barn og unge på kort og lang sikt. Vi har også lett etter forskning som kan si noe om hvordan disse sammenhengene utvikler seg og manifesteres over livsløpet. I rapporten trekker vi særlig fram forskning som kan si noe om i hvilken grad det er mangel på økonomiske ressurser i seg selv, eller om det i hovedsak er andre faktorer som påvirker barns og unges livssjanser. I tillegg har vi lett etter forskning som kan si noe om hvorvidt når og hvor lenge man opplever lavinntekt gjennom oppveksten er av betydning for ulike typer utfall. Det er et betydelig antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet er voksende. Hvert tiende barn vokser opp i en husholdning som har lavinntekt over tid. Omfang og utvikling i antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier på nasjonalt plan tilslører den systematiske regionale og lokale konsentrasjonen av lavinntektsfamilier. Barnefamilier med lavinntekt er i stor grad et storbyfenomen, hvert tredje barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt bor i en av landets seks største byer. En viktig observasjon vi har gjort i denne kunnskapsoppsummeringen er den gjennomgående lavere sammenhengen mellom oppvekst i lavinntektsfamilier og uheldige utfall på de fleste områder i Norge enn det som identifiseres i internasjonal litteratur. Dette betyr sannsynligvis at det allerede er mye som fungerer godt på dette feltet i Norge.

226 s., utgitt av NOVA i 2018.