Forskning viser at barn og ungdom som mottar tiltak i barneverninstitusjoner, har en forekomst av psykiske lidelser som er omlag 10 ganger høyere enn sammenlignbare grupper i befolkningen. Den mye omtalte «Glassjentasaken» avdekket også et forbedringsbehov på kartlegging, brukermedvirkning og samarbeid, da den ble kjent i 2016. Ungdom i omsorgsinstitusjoner utgjør om lag 60 prosent av alle unge i Norges barnevernsinstitusjoner. Dette er en sammensatt gruppe. Mange har tilleggsutfordringer som for eksempel angst, depresjon, sterke atferdsuttrykk, utviklingshemming, autisme og rusutfordring. De trenger et omsorgstilbud som tilrettelegger for positiv utvikling og endring gjennom hele prosessen. Fra tiden før opphold til etter utflytting. Bufetat har behov for å få på plass en bedre standardisering og kvalitetssikring i hele prosessen. Vi trenger god forståelse av ungdommens og familiens utfordringer og behov for å kunne gi riktig hjelp. For å kvalitetssikre arbeidet er det vesentlig med brukermedvirkning, riktig dokumentasjon, nødvendig kompetanse, godt samarbeid med familie og hjelpeinstanser samt en plan for tiden etter utflytting. Derfor har Bufetat besluttet å innføre et standardisert forløp for ungdom i statlige omsorgsinstitusjoner.

4. s, utgitt av Bufetat i 2018.