Informasjonsbrosjyre om LBR til samarbeidspartnere. Bufetat har to institusjoner som gir tilbud om Læringsbasert rusbehandling (LBR) – Bjørgvin ungdomssenter i region vest og Jong ungdomshjem i region øst. Dette er en kunnskapsbasert behandlingsmetode som bruker institusjonens ressurser og familiens styrker til å hjelpe ungdommen å bli rusfri.

8 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018.