Sentio Research har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en undersøkelse rettet mot fedre med erfaringer fra barnevernet. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Bufdir ønsker å sette søkelys på hvordan fedre involveres i barnevernet, og sentrale tema har vært å se nærmere på hvordan fedrene opplever å bli møtt og involvert i barnevernssakene, hva som har fungert bra, og hva som kan gjøres bedre. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av dybdeintervju. Dette ble vurdert som en effektiv metode både med tanke på målsettingen ved undersøkelsen og målgruppen. Fedrene har varierende erfaringer med barnevernet: noen nærmest utelukkende positive, andre mer blandede eller kun negative. Det som synes å være styrende for hvorvidt disse erfaringene er positive eller negative, er hvorvidt barnevernet har lyktes med å få fedrene til å føle seg sett, hørt og forstått, og ikke forhåndsdømt eller mistenkeliggjort i egenskap av å være mann, eller på grunn av en trøblete fortid. Hvorvidt barnevernet har lyktes med å få fram helhetsbildet av saken, har også vært avgjørende for flere. Det være seg at all relevant og korrekt informasjon fra andre sakkyndige instanser er innhentet og vurdert redelig og seriøst, eller at både mors og fars historie er blitt vurdert og anerkjent på likt grunnlag. Ikke minst har relasjonen til barnets mor spilt en svært sentral rolle for flere – både for fedrenes situasjon her og nå, deres forhold til barnet, og deres kontakt og erfaringer med barnevernet. Et dårlig forhold til mor har gjort at flere har kommet skjevt ut fra start i sin kontakt med barnevernet, og flere etterlyser likebehandling i måten saksbehandler går fram overfor mor og far i starten av en barnevernssak.

23 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2018.