Svendsen, Stina og Berg, Berit | Paulsen, Veronika | Garvik, Marianne | Valenta, Marko

​Denne kunnskapsoppsummeringen om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er utarbeidet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Arbeidet har foregått i perioden desember 2017 til mars 2018. Ambisjonen har vært å gi en mest mulig oppdatert oversikt over forskningen på enslige mindreårige det siste tiåret (2007-2017), både for å presentere og vurdere den eksisterende kunnskapen på feltet, og for å identifisere kunnskapshull og områder som har behov for videre forskning. Vi har gjennomført omfattende litteratursøk med hovedfokus på publikasjoner relatert til enslige mindreårige i Norge. I tillegg har vi inkludert enkelte publikasjoner fra andre nordiske land. Vi har valgt å inkludere forskning som omhandler alle faser i arbeidet med gruppa - både mottaksfasen og bosettings- og integreringsfasen. Denne kunnskapsgjennomgangen viser at forskningen på enslige mindreåriges situasjon, både i asylsøkerfasen og etter bosetting, var ganske begrenset frem til 2010, men at temaet har fått mer fokus de siste årene. Kunnskapsoversikten viser også at enkelte deler at dette feltet er langt bedre dekket enn andre. Ett eksempel er de enslige mindreåriges situasjon i mottaksfasen. Det er et mål at bosetting av enslige mindreårige skal skje innen tre måneder etter at de er innvilget oppholdstillatelse, og lang ventetid i asylmottak/på omsorgssenter er forbundet med en rekke utfordringer. En del av forskningsbidragene som fokuserer på mottaksfasen undersøker levekår i mottak og ser på ulike aspekter ved boforhold, skole-, aktivitets- og tjenestetilbud. Andre studier er mer spesifikke og konsentrerer seg om enkelte tema som for eksempel informasjonsarbeid, rettssikkerhet og barns rett til å bli hørt. Noen studier fokuserer i første rekke på den utøvende omsorgen i mottakene og enslige mindreåriges oppfølgingsbehov. Skole peker seg ut som en særlig viktig arena for asylsøkende barn. Det er relativt få undersøkelser som gir en detaljert analyse av enslige mindreåriges migrasjonserfaringer, og tiden før migrasjonen. Det er også få studier som fokuserer på forsvunnede enslige mindreårige, samt på erfaringer til ungdommer som blir uttransportert eller som returnerer via returprogrammer til hjemlandet.

108 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2018.