Saus, Merete og Salamonsen, Anita | Douglas, Marcela | Hansen, Ketil Lenert | Thode, Sunniva Katharina

Dette er en rapport på utredningsprosjektet «Utredning av kompetansehevende tiltak, behov for kompetansemiljø og ivaretakelse av samiske barn i institusjon». Prosjektet er et oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og utført av Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern – Nord (RKBU Nord). Utredningsprosjektet har vært delt i to hoveddeler: 1) Å utrede andre tiltak enn videreutdanning for å heve kompetansen i barnevernet i arbeid med innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter. 2) Å utrede behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern, som blant annet har veiledningsoppgaver ovenfor barnevernstjenesten. Videre handlet den andre delen av oppdraget å utrede tiltak for å sikre at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp på hensiktsmessig måte ut fra formålet med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer under opphold i barneverninstitusjoner.

176 s., utgitt av RKBU Nord - UiT i 2018.