Familievernet er et offentlig og gratis lavterskeltilbud til par, familier og enkeltpersoner med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Denne undersøkelsen kartlegger kjennskap til familievernkontoret og tilbudene som finnes der, samt inntrykk av og holdninger til familievernkontoret. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag for Bufdir. Datainnsamlingen ble gjennomført i juli 2017. Utvalget er landsrepresentativt og består av totalt 3000 personer i alderen 20-65 år. Kun 13 % skriver inn familievernkontoret på spørsmålet om hvilket offentlig tilbud som har parterapi, veiledning til foreldre, mekling ved samlivsbrudd og råd om foreldresamarbeid. Det er altså forholdsvis lav «uhjulpen» kjennskap til familievernkontoret i befolkningen. Når familievernkontoret står listet opp sammen med andre tilbud og etater, krysser 65 % for at de kjenner til eller har hørt om familievernkontoret. Dette kaller vi «hjulpen» kjennskap. Resultatet viser at majoriteten av befolkningen er kjent med at tilbudet finnes. Sammenlignet med de øvrige etatene som det er målt kjennskap til, kan vi merke oss at en betydelig lavere andel har hørt om familievernkontoret enn barnevernet, helsestasjon, krisesenter, BUP og PPT. Det er mest vanlig å ha hørt om familievernkontoret via venner, kjente eller familie eller i media. Ureflektert har 29 % et ganske eller svært godt inntrykk av familievernkontoret, mens 6 % har et ganske eller svært dårlig inntrykk. Det reflekterte inntrykket er noe bedre og viser at 53 % har et ganske eller svært godt inntrykk, mens 5 % svarer ganske eller svært dårlig. Det er verdt å merke seg at en forholdvis høy andel av utvalget svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvilket inntrykk de har av familievernkontoret, henholdsvis 43 % ureflektert og 19 % reflektert. 15 % har selv benyttet ett eller flere tilbud ved familievernkontoret. Av disse var 57 % ganske eller svært fornøyd med tilbud de hadde benyttet, mens 18 % var ganske eller svært misfornøyd. 31 % kjenner noen som har fortalt dem om sine erfaringer med familievernkontoret. Av disse har 56 % blitt gjenfortalt positive erfaringer, mens 23 % har blitt gjenfortalt negative erfaringer.

35 s., utgitt av Sentio Research i 2017.