Det stilles både krav og forventninger til ledere i norsk barnevern. Kravene er stilt av Stortinget i ulike lover og regler, mens forventningene er uttrykk for forsvarlig profesjonell utøvelse av ledelse i barnevernet. Når Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Heretter «direktoratet») gir denne faglig anbefalingen til ledelse i norsk barnevern er dette i all hovedsak en beskrivelse av praksisfeltet til en leder i norsk barnevern. Denne anbefalingen vil ikke i særlig grad gå inn på de substansielle og faglige begrunnelsene for hvordan man praktiserer de ulike oppgavene, eller hvilken profesjon som utfører dem, men forholde seg til å beskrive hva det er som utgjør praksisfeltet. Denne anbefalingen bidrar derfor til å klargjøre hva det er som skal profesjonaliseres når det gjelder ledelse i den operative delen av norsk barnevern. Målgruppen for denne faglige anbefalingen er primært ledere i norsk barnevern. Noen av kravene og forventningene er mer spesifikke i den forstand at de er kommunale og ikke statlige, men formålet er å ha ett dokument som ledere allikevel kan forholde seg til og bruke i sitt daglige virke. Grensedragninger blir gjort både internt og eksternt, og innebærer at ledernes rolleforståelse tydeliggjøres opp imot kommunal ledelse, Bufetat, saksbehandlere internt og også opp imot andre eksterne samarbeidspartnere. Dokumentet vil i tillegg være nyttig for departementer, administrativ og politisk ledelse i kommuner, Bufetat, tilbydere av barnevernstiltak, tilsynsmyndigheter og universitets- og høgskolesektoren.

24 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.