Bufdirs årsrapport for 2016 viser den store bredden i Bufdirs og Bufetats arbeid i 2016. Direktoratet har de siste 3–4 årene fått store oppgaver på barnevern, voldsområdet og likestilling som har forutsatt at vi har bygget opp direktoratet med kompetanse, for å få tillit og legitimitet. Vi opplever stor tillit hos våre samarbeidspartnere, og vi ser at tilliten til norsk barnevern når den måles i nasjonale undersøkelser aldri har vært bedre enn nå. Vi mener at de grepene vi har tatt i direktoratet de siste årene bidrar til et bedre tilbud til befolkningen og at omstillingene i etaten har ført til at en større del av ressursene brukes til tjenester for barn, unge og deres familier.

184 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.