Den nye planen har 28 tiltak fordelt på fem innsatsområder: Et styrket rettsvern for utsatte personer, styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, styrke kunnskapen i tjenestetilbudet og styrke forskning og øke kunnskapsdeling. Denne handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former. Regjeringen vil sørge for at rettsvernet til den enkelte blir styrket, og at den forebyggende innsatsen blir forsterket. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, skal få god oppfølging til å takle et nytt liv. Denne planen retter seg mot alle som berøres av tematikken negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og da særlig ansatte i hjelpetilbudene, beslutningstakere og frivillige organisasjoner.

60 s., utgitt av Justis- og beredskapsdepartementet i 2017.