Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en egen handlingsplan for å bedre tillit mellom barnevern og etniske minoritetsmiljøer. Planen tar utgangspunkt i Bufdirs strategi Barnevernet i et mangfoldig Norge – strategi for å øke tilliten mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevernet (2016). Bufdir har samarbeidet med sin eksterne kompetansegruppe, som består av seksten fagpersoner med egen migrasjonserfaring, om å identifisere utfordringer som kan bidra til at etniske minoritetsmiljøer opplever mangelfull tillit til barnevernet. På bakgrunn av dette arbeidet samt forskning på området har Bufdir og kompetansegruppen kommet frem til tre satsningsområder, som er nærmere beskrevet i Bufdirs strategi: Fokus på barnas individuelle og kulturelle behov, Støtte foreldre i foreldrerollen, Videreutvikle kvalitet og åpenhet i barnevernets arbeid. Bufdir har i tillegg til kompetansegruppens innspill innhentet innspill fra en rekke minoritetsetniske organisasjoner og miljøer. Handlingsplanen inneholder både overordnede tiltak og tiltak knyttet til de tre satsningsområdene. Bufdir har som mål å gjennomføre tiltakene i perioden 2016 – 2021. Noen av tiltakene er allerede igangsatt.

23 s., utgitt av Bufdir i 2017.