Formålet med denne veilederen er å hjelpe og rettlede kommuner og Bufetat i håndtering av saker som vedrører barnevern, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk. Veilederen gir virksomhetene som håndterer oppgaver knyttet til barneverntjenesten et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i tilknytning til barnevern skal håndteres, for å sikre en best mulig forsvarlig og effektiv håndtering av slik dokumentasjon. Veilederen med vedlegg bygger på informasjon og kartlegging av oppgaveløsningen i kommune og stat. Det presenteres anbefalinger til beste praksis for tiltak som kommunene og Bufetat kan vurdere, for i størst mulig grad å oppfylle lovverk, normer og god praksis. De kartlagte oppgavene er vurdert opp mot gjeldende bestemmelser i lovverket, som det også vises til. Det er videre gjort vurderinger til hva som ansees som forskriftsmessig eller anbefalt håndtering av ulik dokumentasjon innen barnevernet, og hvordan denne skal håndteres og arkiveres. Det er gjort vurderinger om hva som skal bevares, og hva som senere eventuelt kan kasseres innen barneverntjenesten i kommunal sektor. Målgruppen for rapporten og veilederen er både ledere, saksbehandlere og ansvarlige for barneverntjenestens arkiv i kommunene, Bufetat og Bufdir.

93 s., utgitt av KS i 2017.