Formålet med veiledningsmanualen er å sikre at veiledning i akuttiltakene organiseres og struktureres på en slik måte at alle barn og unge sikres god omsorg og ivaretakelse under opphold i Bufetats akuttiltak. Veiledning i henhold til denne manualen skal på best mulig måte tilfredsstille faglige så vel som personlige hensyn for de involverte. Veiledning i henhold til denne veiledningsmodellen har til hensikt å bidra til effektiv og systematisk veiledning av høy kvalitet, og er særlig utformet for individuell oppfølging av alle barn som befinner seg i en akutt krisesituasjon og som er tidsbegrenset plassert på en akuttinstitusjon. Dette er et utprøvingsprosjekt i perioden 2016-2018, og det vil foreligge en forskningsrapport fra HiOAs følgeforskning høsten 2018.

28 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.