Grunnlagsdokumentet er et overordnet dokument som beskriver faglige føringer og kunnskapsgrunnlag for Bufetats veiledningsmodell. Grunnlagsdokumentet er ikke uttømmende, men gir en retning. Faglitteraturen og forskningen som legges til grunn her, kan karakteriseres som anerkjent faglitteratur. Det foreligger i liten grad systematisk, kvalitetssikret kunnskapsoversikt som dekker nevnte temaområder. Dokumentet må sees i sammenheng med sentrale føringer (lover, nasjonale retningslinjer og faglige veiledere mv.) og skal medvirke til å understøtte og videreutvikle «beste praksis» innen veiledning over tid. Dette er et levende dokument i den forstand at det skal suppleres og forbedres i tråd med «beste tilgjengelige kunnskap». En slik prosess må vedvare så lenge som «programmet»/Bufetas veiledningsmodell er operativt i organisasjonen. Dette er et utprøvingsprosjekt i perioden 2016-2018, og det vil foreligge en forskningsrapport fra HiOAs følgeforskning høsten 2018.

56 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.