Hensikten med en felles veileder for skolen og barnevernet er å tydeliggjøre de områdene der det er særlig sentralt med samarbeid til beste for hvert enkelt barn. Målet er at alle barn som får hjelp og støtte fra barnevernet fullfører videregående opplæring og integreres i arbeids- og samfunnslivet.

Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i 2015.