Kriminalomsorgen og barneverntjenesten har innenfor rammene av sin virksomhet et ansvar overfor mindreårige domfelte og innsatte (heretter domfelte), barn av domfelte, samt overfor barn for øvrig som er i kontakt med kriminalomsorgen. Dette krever et godt og fleksibelt samarbeid mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Kriminalomsorgen og barneverntjenesten har rett og plikt til å utveksle informasjon med hverandre for å ivareta hensynet til barnets beste. Det er utarbeidet et felles rundskriv om rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Rundskrivet slår fast at man innenfor lovens rammer både har rett og plikt til å utveksle informasjon. Den enkelte tilsatte har et individuelt ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.