Kavli, Håkon og Sjøvold, Jon Martin | Ødegård, Katja Smith

Denne rapporten viser resultatene fra kartleggingen av skole- og barnevernansattes holdninger til skolegang når det gjelder barn og unge med tiltak fra barnevernet, som Rambøll har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gjennom kartleggingen er det avdekket en toneangivende holdning blant de ansatte i både barnevernet og i skolen: Utnyttelsen av en persons evner er situasjonsbestemt, relasjonelt betinget, og dermed mulig å påvirke. Med dette er det en generell holdning blant et stort flertall ansatte i barnevernet og skolen at man med tilpasset opplæring og egeninnsats fra eleven kan ha de samme forventningene til barn og unge med tiltak fra barnevernet som til andre barn og unge. Det er også tro på at tilpasset undervisning kan gi store forbedringer i skoleresultater for elever med tiltak fra barnevernet, både blant ansatte i barnevernet og i skolen. I tillegg er det en generell holdning blant et tydelig flertall at tiltak innenfor ordinær skole er best for å tilpasse undervisningen til barn og unge med tiltak fra barnevernets sine behov. Tabeller till kartleggingen finnes i egen rapport...På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

139 s., utgitt av Rambøll i 2015.